VYHLÁŠKA Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky požiadavky, postupy posudzovania zhody a označovanie strelnej zbrane na civilné použitie

Zbierka:  72/2019 | Čiastka:  27/2019
7.3.2019