ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukt. a invest. fondov

Zbierka:  154/2019 | Čiastka:  58/2019
5.6.2019