ZÁKON o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

Zbierka:  305/2013 | Čiastka:  71/2013
8.10.2013