Zákon o štátnej službe - komentár

Zákon o štátnej službe - komentár

Autor: Juraj Fíba, Zuzana Gálisová


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 18. 2. 2023Skúsený autorský kolektív ponúka odborný výklad k zákonu č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý dosiaľ na slovenskom trhu chýbal. Zákon upravuje vzťahy štátnych zamestnancov k štátu pri vykonávaní štátnej služby v súlade s požiadavkami aplikačnej praxe.
Komentár je rozdelený na jednotlivé časti, ktoré okrem úvodných ustanovení obsahujú úpravu obsadzovania štátnozamestnaneckých miest, vzniku, zmeny a zániku štátnozamestnaneckého pomeru a osobitných oblastí v podmienkach štátnej služby, akými sú napríklad odmeňovanie, služobné hodnotenie, disciplinárna zodpovednosť alebo vzdelávanie štátneho zamestnanca.
Publikácia je obohatená o praktické príklady, ako aj o súvisiacu judikatúru, hoci mnohé inštitúty štátnozamestnaneckých vzťahov neboli dosiaľ predmetom súdneho konania.Komentár k zákonu o štátnej službe je určený odbornej i laickej verejnosti, služobným úradom, štátnym zamestnancom, zástupcom zamestnancov, advokátom a všetkým záujemcom o túto problematiku.