Zákon o zhromažďovacom práve. Komentár

Zákon o zhromažďovacom práve. Komentár

Autor: Marek Domin, Vincent Bujňák


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 8. 11. 2022Vo vydanom komentári autori systematicky, prehľadne a zrozumiteľne komentujú jednotlivé ustanovenia zákona o zhromažďovacom práve a dopĺňajú ich o relevantné informácie týkajúce sa tak súvisiacich právnych predpisov, ako aj praktického uplatňovania jednotlivých zákonných ustanovení. Komentár by tak mal, na rozdiel od „holého" textu zákona, čitateľovi poskytnúť komplexný pohľad na platnú právnu úpravu zhromažďovacieho práva v podmienkach SR, s dôrazom najmä na problematiku zvolania zhromaždenia, jeho potenciálneho zákazu či jeho možného rozpustenia. Predkladaný komentár nemá ambície byť výlučne akademickým dielom. Naopak, má ambíciu slúžiť aj aplikačnej praxi. Jeho užívateľmi však môžu byť nielen „profesionáli", teda tí, ktorí sú s problematikou výkonu zhromažďovacieho práva pracovne spätí, ale aj všetci tí, ktorí majú záujem právo pokojne sa zhromažďovať ako jedno zo základných práv a slobôd, najmä jeho zákonnú úpravu, hlbšie pochopiť. Cieľovou skupinou tohto diela tak môžu byť, okrem pracovníkov tých orgánov verejnej moci, ktoré sa s aplikáciou zákonných pravidiel týkajúcich sa zhromažďovacieho práva v praxi stretávajú (najmä pracovníci obecných úradov), napríklad aj občania, ktorí chcú svoje zhromažďovacie právo, či už v podobe zvolania zhromaždenia alebo v podobe jednoduchej účasti na zhromaždení, uplatniť. Komentár je, samozrejme, vhodný aj ako doplnkový študijný materiál pre vedeckých pracovníkov, pedagógov a najmä pre študentov. Siahnuť po ňom môžu nielen študenti právnických fakúlt, ale nepochybne aj študenti iných súvisiacich spoločenskovedných disciplín.