1.10.2014
ID: 2622

Maroš Šefčovič - otázky a odpovede

75905b1620899a493e99a7177d468a83/eu.jpg
Zdroj: shutterstock.com

Európsky parlament vypočúva kandidátov na eurokomisárov. Poslanci sa stretli so slovenským komisárom Marošom Šefčovičom, ktorý bude spravovať agendu dopravy a vesmírneho výskumu.

Otázky EP na kandidáta pred "grilovaním": Ktoré aspekty Vašich osobných kvalifikácií a skúseností sú zvlášť dôležité nato, aby ste sa stali komisárom a presadzovali všeobecné európske záujmy, najmä v oblasti, za ktorú by ste mali niesť zodpovednosť? Čo Vás motivuje? Ako budete prispievať k návrhu strategického plánu Komisie? Aké záruky nezávislosti môžete poskytnúť Európskemu parlamentu a ako by ste zabezpečili, aby žiadna Vaša činnosť v minulosti, súčasnosti ani budúcnosti nemohla spochybniť plnenie Vašich úloh v rámci Komisie?

Od ukončenia svojho štúdia medzinárodných vzťahov a po mojom vstupe do diplomatických služieb v roku 1990 som sa takmer 20 rokov aktívne zaoberal záležitosťami EÚ. Podrobné znalosti o inštitúciách EÚ som získal najmä počas piatich rokov môjho pôsobenia vo funkcii stáleho predstaviteľa Slovenska pri EÚ, neskôr počas mojich mandátov komisára pre vzdelávanie a kultúru na konci funkčného obdobia prvej Barrosovej Komisie a za posledných päť rokov môjho mandátu komisára a podpredsedu zodpovedného za medziinštitucionálne vzťahy a administratívu. Aby som získal demokratický mandát, úspešne som v roku 2014 na Slovensku kandidoval vo voľbách do Európskeho parlamentu.

Počas môjho súčasného mandátu som sa pri svojej práci zameral na vykonávanie Lisabonskej zmluvy a modernizáciu európskej verejnej služby. To si vyžaduje dobrú tímovú prácu s ostatnými členmi kolégia, keďže najmä medziinštitucionálne otázky sa týkajú mnohých rôznych politických oblastí. Odjakživa som sa veľmi zaujímal o prácu kolégia a aktívne som sa zúčastňoval na diskusiách týkajúcich sa kľúčových iniciatív – v tejto praxi by som chcel pokračovať aj v rámci nového mandátu, aby som dosiahol pokrok vo vykonávaní strategického programu Komisie. Moja zodpovednosť za administratívnu reformu a personálne záležitosti vo všeobecnosti mi umožnila získať aj podrobné znalosti o vnútorných pravidlách a pracovných metódach. Počas môjho celého mandátu v Komisii boli mojimi hlavnými zásadami úzky vzťah a konštruktívna spolupráca s Európskym parlamentom. V mene Komisie som rokoval o rámcovej dohode s Európskym parlamentom a zaviedol som štruktúrovaný dialóg medzi oboma inštitúciami. Pravidelne som navštevoval Parlament, zúčastňoval som sa nielen na plenárnych zasadnutiach a činnostiach výborov týkajúcich sa mojich oblastí politiky, ale aj na konferencii predsedov výborov a konferencii predsedov – a navyše som intenzívne rozvíjal bilaterálne kontakty s váženými poslancami Parlamentu. Podľa mňa to tvorí základný predpoklad úspešného mandátu a dúfam, že budem môcť tieto veľmi cenné skúsenosti z uplynulých rokov využiť počas nasledujúceho mandátu.

Ako zástupca Komisie som okrem toho v Rade pre všeobecné záležitosti (GAC) udržiaval úzke pracovné vzťahy s členskými štátmi, pokiaľ ide o veľkú škálu európskych otázok, najmä pri príprave programu Európskej rady. Vďaka pravidelným prezentáciám pracovného programu Komisie a rokovaniam o novom finančnom výhľade v GAC som si utvoril dobrú predstavu o kľúčových rozpočtových a programových záležitostiach v budúcich rokoch. Počas môjho funkčného obdobia som bol poverený aj udržiavaním vzťahov s národnými parlamentmi v súvislosti s novovytvoreným mechanizmom subsidiarity, ktorý je veľmi dôležitý aj pre oblasť dopravy a vesmíru. Okrem toho som zastupoval Komisiu počas rokovaní o vytvorení Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (a pri následnom preskúmaní), čo mi umožnilo, aby som svoj intenzívny záujem o medzinárodné záležitosti ešte viac prehĺbil a rozšíril.

Počas súčasného mandátu som okrem toho predložil návrhy a viedol úspešné rokovania v súvislosti s kľúčovými témami, ako je európska iniciatíva občanov, návrh o európskych politických stranách, spoločný prístup k agentúram, spoločná dohoda o delegovaných aktoch a register transparentnosti, čo podľa môjho názoru dokazuje moje hlboké odhodlanie podporovať všeobecný európsky záujem v oblastiach, ktoré sú dôležité aj pre portfólio doprava a vesmír. V neposlednom rade mi mnohé diskusie a rozhodnutia, ktoré táto Komisia prijala v súvislosti s hospodárskou a finančnou krízou, na ktorých som sa aktívne zúčastňoval, jasne ukázali, aké dôležité sú rozsiahle investície do európskej infraštruktúry, ak chceme vytvárať viac pracovných miest a rast a zachovať konkurencieschopnosť Európy.

Doprava a vesmír sú dôležité európske politické oblasti so silným medziinštitucionálnym, medzinárodným a prierezovým rozmerom. Vzhľadom na uvedené si myslím, že mám potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti, aby som v rámci nového mandátu vykonával funkciu komisára, ktorý bude zastupovať všeobecný európsky záujem najmä v tejto oblasti.

Som plne oboznámený s povinnosťami uvedenými v článku 17 ods. 3 ZEÚ, v článkoch 245 a 339 ZFEÚ a v Kódexe správania komisárov, kde sa stanovujú základné záruky pre nezávislosť a etické zásady, ktorými sa musia členovia Komisie riadiť, a som pevne odhodlaný tieto povinnosti plniť. Konkrétne by som neprijímal pokyny od žiadnej vlády alebo akéhokoľvek iného orgánu, zdržal by som sa akéhokoľvek konania nezlučiteľného s povahou mojej funkcie, počas môjho funkčného obdobia by som nevykonával žiadnu inú platenú ani neplatenú pracovnú činnosť a rešpektoval by som povinnosť konať čestne a zdržanlivo pri prijímaní určitých funkcií alebo výhod po skončení môjho funkčného obdobia. Predložil som svoje vyhlásenie o záujmoch, ktoré je stanovené v Kódexe správania komisárov, a v prípade akýchkoľvek zmien ho budem pravidelne aktualizovať. Na záver by som chcel zdôrazniť, že počas môjho predchádzajúceho a súčasného mandátu člena Európskej komisie som v plnej miere rešpektoval literu a ducha zmlúv EÚ, ako aj povinnosť konať v európskom záujme.

Ako by ste posúdili svoju úlohu člena kolégia komisárov? V čom by podľa Vás mala spočívať Vaša zodpovednosť voči Parlamentu za Vaše kroky a za činnosť Vašich útvarov? Aké konkrétne záväzky ste pripravený prijať, pokiaľ ide o zvyšovanie transparentnosti, posilňovanie spolupráce a prijímanie účinných následných opatrení vyplývajúcich z pozícií Parlamentu a jeho požiadaviek týkajúcich sa legislatívnych iniciatív? Ste v súvislosti s plánovanými iniciatívami alebo prebiehajúcimi postupmi pripravený poskytovať Parlamentu rovnaké informácie a dokumenty ako Rade?

Kolegialita je hlavnou zásadou a základným pilierom dobre fungujúcej Komisie, ku ktorým som sa počas svojich minulých mandátov aj súčasného mandátu v Komisii vždy neobmedzene hlásil. Ako člen kolégia by som sa v prvom rade venoval portfóliu, ktoré mi zveril novozvolený predseda. Svoje povinnosti by som vykonával v úzkej spolupráci s ostatnými členmi Komisie a v súlade s politickými usmerneniami a pracovnými metódami, ktoré stanovil novozvolený predseda. Pokiaľ ide o prácu mojich vlastných útvarov, som odhodlaný niesť politickú zodpovednosť za ich činnosť v rámci oblasti mojej pôsobnosti bez toho, aby bola dotknutá zásada kolegiality. Vzťahy medzi mojím kabinetom, útvarmi a mnou by boli založené na lojálnosti, dôvere, transparentnosti, obojstrannom toku informácií a vzájomnej pomoci.

Plne rešpektujúc zodpovednosť ostatných členov by som chcel v prípade, že moja nominácia na funkciu komisára bude potvrdená, v čo najširšej možnej miere prispievať k rozhodnutiam Komisie svojimi skúsenosťami, odbornými znalosťami a ideami s cieľom dosiahnuť čo najlepšie výsledky vo všeobecnom európskom záujme. Chcel by som predovšetkým zabezpečiť, aby naše politiky vychádzali zo širokého konsenzu v rámci EÚ dosiahnutého na základe partnerstva s Európskym parlamentom a ostatnými inštitúciami EÚ. Spolu s ostatnými členmi by som niesol plnú zodpovednosť za prijaté rozhodnutia.

Keďže som v mene Komisie rokoval o súčasnej rámcovej dohode s Európskym parlamentom, som si plne vedomý potreby rovnakého zaobchádzania s obomi spoluzákonodarcami a o tejto potrebe som hlboko presvedčený. Považujem to nielen za zákonnú požiadavku v rámci riadneho legislatívneho postupu, ale aj ako člen kolégia, ktorý má zodpovednosť voči priamo zvoleným poslancom Európskeho parlamentu. Preto by som sa v maximálnej miere usiloval zaistiť konštruktívny politický dialóg s Európskym parlamentom a jeho výbormi založený na otvorenosti, transparentnosti, vzájomnej dôvere, pravidelnom podávaní správ a výmene informácií, aby Európsky parlament mohol účinne vykonávať svoju demokratickú kontrolu. Chcel by som potvrdiť moju plnú podporu zámeru novozvoleného predsedu Komisie posilniť osobitný vzťah medzi Európskym parlamentom a Komisiou, a som pripravený, rovnako ako počas celého súčasného mandátu, udržiavať pravidelný štruktúrovaný dialóg s výbormi, osobne sa zúčastňovať na dôležitých rokovaniach v rámci trialógu a veľmi úzko spolupracovať s Európskym parlamentom na základe rámcovej dohody. Platí to najmä pre vytváranie a udržiavanie intenzívnych a úzkych vzťahov s oboma výbormi súvisiacimi s mojím portfóliom (TRAN a ITRE), kde by som chcel pokračovať v mojej obvyklej praxi zúčastňovať sa v prípade pozvania na všetkých zasadnutiach výboru, pravidelne a priamo si vymieňať informácie s predsedom parlamentných výborov, byť k dispozícii na bilaterálnych zasadnutiach a pri priamej komunikácii so všetkými členmi výborov, ako aj poskytovať včasné a jasné informácie a prijímať následné opatrení vyplývajúce z názorov vyjadrených na týchto zasadnutiach. V tejto súvislosti plne podporujem ustanovenia rámcovej dohody, podľa ktorej má Komisia poskytnúť písomné odpovede na uznesenia Európskeho parlamentu do troch mesiacov. V plnej miere podporujem aj odhodlanie novozvoleného predsedu venovať mimoriadnu pozornosť požiadavke Parlamentu týkajúcej sa legislatívnych návrhov podľa článku 225 ZFEÚ.

V priebehu môjho súčasného funkčného obdobia v úlohe podpredsedu Komisie zodpovedného za medziinštitucionálne vzťahy a administratívu som bol zodpovedný aj za iniciatívu Komisie za transparentnosť. V tejto súvislosti som si vedomý dôležitosti transparentnosti voči Európskemu parlamentu a som o nej hlboko presvedčený. Preto som odhodlaný v plnej miere vykonávať rozsiahle ustanovenia rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou, pokiaľ ide o transparentnosť a tok informácií medzi týmito dvoma inštitúciami. Okrem toho naďalej plne podporujem širšie úsilie Komisie presadzovať väčšiu transparentnosť vo vzťahu k širokej verejnosti a zabezpečiť čo najrozsiahlejšie konzultácie ako súčasť procesu tvorby politiky, ku ktorému som prispieval počas môjho súčasného mandátu. Plne podporujem výzvu novozvoleného predsedu Junckera na väčšiu transparentnosť, pokiaľ ide o kontakty so zainteresovanými stranami a lobistami, ako ich vyjadril vo svojich politických usmerneniach. Zaväzujem sa zverejniť všetky kontakty a stretnutia s profesijnými organizáciami alebo samostatne zárobkovo činnými osobami v súvislosti s otázkami tvorby politiky EÚ alebo jej vykonávania.


Zdroj: Európska komisia


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk