17.6.2014
ID: 2106

Sloven§ké právnické fórum.

37468333fa0919afbf62af5de7e21dcd/shutterstock_156639989.jpg
Zdroj: shutterstock.com

Tlačová správa

V poradí prvé podujatie Sloven§kého právnického fóra sa uskutočnila 20.marca 2014 s témou: „Súdny spor a účasť vedľajšieho účastníka alebo „občianskeho“ zástupcu v kontexte budovania právneho štátu“.

Predmetného odborného podujatia sa zúčastnili zástupcovia súdnej moci, advokácie, právnických fakúlt, mnohých ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy, občianskych – spotrebiteľských združení, záujmových asociácii a ďalší hostia. Na odbornom seminári vystúpil aj predseda Najvyššieho súdu SR Štefan Harabín.

Organizátori  podujatia sa rozhodli, vzhľadom na veľmi pozitívnu odozvu tohto celoslovenského seminára v odbornej verejnosti, nasledovne  pripraviť sériu ďalších  odborných seminárov venovaným aktuálnym právnym a spoločensko-právnym otázkam.

Sloven§ké právnické fórum sa uskutočnilo v Bratislave dňa 12.júna 2014 v priestoroch Slovenského syndikátu novinárov v spolupráci so Slovenskou advokátskou komorou a jeho členmi. Odborný seminár bol pod osobnou záštitou ministra spravodlivosti Tomáša Borca a vedúceho Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike Dušana Chreneka.

Celé podujatie moderoval Milan Galanda predseda Spolku právnikov a priateľov práva. Organizátormi tohto v poradí druhého celoslovenského podujatia -  Sloven§kého právnického fóra    bol Slovenský syndikát novinárov, Spolok právnikov a priateľov práva  a Advokátska kancelária/OREA Consulting.

Podujatie bolo venované aktuálnej právnej problematike  s témou:  „Rozhodcovské konanie ako osobitná forma riešenia sporov“.

Základné vystúpenie mal  jeden z odborných garantov podujatia p. Marek Števček, generálny riaditeľ Sekcie civilného práva Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorý je zároveň významným právnym pedagógom – docentom na Právnickej fakulte UK v Bratislave.

V rámci odbornej prednášky zoznámil p. M. Števček prítomných s pripravovanými legislatívnymi návrhmi a zámermi Ministerstva spravodlivosti SR v rozhodcovskom konaní. Zdôraznil, že v súčasnosti rozhodcovské súdy nikto nekontroluje a je problém s prípadným vyvodzovaním právnej zodpovednosti rozhodcov. Venoval sa navrhovaným kritériam na vzdelanie rozhodcu (arbitra) s tým, že  legislatívny proces pripravuje novú právnu úpravu rozhodcovského konania, ktorý prebieha od júna 2013 a dodnes ešte nie je ukončený. Zároveň  dôjde v budúcnosti k oddeleniu „klasického“ – doterajšieho  rozhodcovského konania od   rozhodcovského konania vo vzťahu k spotrebiteľom, ktoré  bude upravené formou osobitného zákona  a to v určitej rigoroznejšej podobe a na licenčnom princípe. Taktiež bol vyjadrený zo strany zástupcu Ministerstva spravodlivosti SR názor, že aj spotrebiteľ musí prejaviť nevyhnutnú základnú – vlastnú iniciatívu pri svoje budúcej právnej ochrane.

Aktuálne otázky arbitrážnej praxe bola predmetom prednášky p. Martina Magála – advokáta a člena Slovenskej advokátskej komory, ktorý okrem iného zdôraznil nutnosť dodržiavania princípov spravodlivosti, legitimity, transparentnosti a nezávislosti stálych rozhodcovských súdov a porovnal situáciu v Slovenskej republike s podmienkami činnosti arbitrážnych orgánov v zahraničí, ktoré  vyzneli v neprospech slovenskej reality. Tiež osvetlil  aktuálne problémy slovenskej  právnej praxe a doterajšie legislatívne postupy.

V odbornej diskusii vystúpili zástupcovia advokátskej praxe, odborníci z právnických fakúlt, zástupcovia stálych rozhodcovských súdov, rezortov, profesionálnych asociácii a ďalší pozvaní hostia.

Účastníci podujatia jednoznačne potvrdili vysokú profesionálnu - odbornú prospešnosť Sloven§kého právnického fóra a zdôraznili potrebu jeho pokračovania v ďalších podujatiach.

Takto vzniká nová tradícia celoslovenských podujatí, ktoré  reflektuje aktuálnu spoločenskú potrebu a ktorá dáva pripravovanej legislatíve podnety a spája odborníkov z právnej praxe, právnej teórie, súdnej moci, verejnej správy, občianskych združení  a podnikateľskej sféry.

Sloven§kého právnického fóra, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave dňa 12.júna 2014 v priestoroch Slovenského syndikátu novinárov sa zúčastnili aj novinári, vrátane prítomnosti televíznych kamier. S niektorými účastníkmi podujatia natočili novinári podnetné rozhovory.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk