21.1.2015
ID: 2762upozornenie pre užívateľov

Skúška odbornej spôsobilosti rozhodcu

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade s § 5 zákona č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a s ustanoveniami vyhlášky č. 380/2014 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „vyhláška“) sa dňa 20. marca 2015 o 9:00 hod. (písomná časť) a 30. marca 2015 o 9:00 hod. (ústna časť) v budove Ministerstva spravodlivosti, Župné námestie 13, Bratislava uskutoční skúška odbornej spôsobilosti rozhodcu. V prípade väčšieho počtu uchádzačov sa ústna časť skúšky uskutoční aj 31. marca 2015 a 1. apríla 2015 o 9:00 hod.

Správny poplatok za vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti rozhodcu podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 300 Eur sa platí na účet SK75 8180 0000 0070 0014 4284.Variabilný symbol je 3352014 a do správy pre adresáta sa uvádza meno uchádzača o vykonanie skúšky.

Na skúšku sa písomnou žiadosťou adresovanou ministerstvu môže do 15. februára 2015 prihlásiť fyzická osoba, ktorá ku dňu prihlásenia spĺňa predpoklady bezúhonnosti, dôveryhodnosti, vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore právo a  právnickej praxe v trvaní aspoň päť rokov a ktorá zaplatila správny poplatok za vykonanie skúšky. Na žiadosti o vykonanie skúšky doručené po 15. februári 2015 sa neprihliada.
 
K žiadosti o vykonanie skúšky je potrebné priložiť
 
a) profesijný životopis,
b) kópiu dokladu totožnosti,
c) doklad o získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo uznaný doklad
o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou, alebo ich úradne osvedčenú kópiu,
d) potvrdenie o výkone právnickej praxe v trvaní aspoň päť rokov,
e) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
f) čestné vyhlásenia o splnení podmienok dôveryhodnosti a doklady preukazujúce
1.      splnenie podmienky dôveryhodnosti podľa § 8 ods. 3 písm. b) zákona s ohľadom na vykonávanú právnickú prax uchádzača,
2.      splnenie podmienky dôveryhodnosti podľa § 8 ods. 3 písm. c) zákona,
g) doklad o úhrade správneho poplatku za vykonanie skúšky,
h) kontaktné údaje v rozsahu adresa na doručovanie, telefónne číslo a emailová adresa.
 
Skúšku tvorí písomná časť a ústna časť. Písomná časť skúšky pozostáva z písomného testu a prípadovej štúdie. Skúškou sa overujú odborné znalosti uchádzača z občianskeho práva, obchodného práva, všeobecne záväzných právnych predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, práva Európskej únie, všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich rozhodcovské konanie v spotrebiteľských sporoch a rozhodovacej činnosti súdov Slovenskej republiky a súdov Európskej únie. Písomná časť skúšky pozostáva z písomného testu a prípadovej štúdie. Písomná časť skúšky sa koná v jeden deň a ústna časť skúšky sa koná v jeden deň s odstupom najmenej jedného týždňa od skončenia písomnej časti skúšky.
 
Písomný test pozostáva zo 40 otázok s pridelením jedného bodu za každú správne zodpovedanú otázku. Časový limit na vyznačenie odpovedí je 30 minút.
 
Prípadová štúdia obsahuje opis možnej, prípadne skutočnej situácie, ktorej písomné riešenie vypracuje uchádzač vrátane vypracovania písomností v rozhodcovskom konaní, ktorých vypracovanie je potrebné, a prípravy rozhodcovského rozhodnutia. Pri vypracúvaní písomného riešenia prípadovej štúdie možno používať nekomentované znenia všeobecne záväzných právnych predpisov a právne záväzných aktov Európskej únie. Časový limit na vypracovanie písomného riešenia prípadovej štúdie je tri hodiny. Za písomné riešenie prípadovej štúdie možno získať najviac 40 bodov.
 
Pre účasť na ústnej časti skúšky je potrebné získať z

a) písomného testu aspoň 24 bodov,
b) prípadovej štúdie aspoň 24 bodov.
 
Ústna časť skúšky pozostáva z dvoch otázok zameraných na právne znalosti a schopnosť uchádzača aplikovať právo pri rozhodovaní spotrebiteľských sporov. Otázky si uchádzač vyžrebuje z otázok pripravených ministerstvom. Pred odpoveďou má uchádzač právo na prípravu v trvaní 15 minút. Čas trvania odpovede uchádzača nepresiahne dve hodiny. Súčasťou ústnej časti skúšky môžu byť aj otázky členov skúšobnej komisie zamerané na prípadovú štúdiu. Každý člen skúšobnej komisie hodnotí uchádzača v ústnej časti skúšky pridelením bodov v rozpätí od nula do 12 bodov, pričom najvyšším hodnotením je 12 bodov.
 
Úspešným uchádzačom je uchádzač, ktorý získal v ústnej časti skúšky najmenej 36 bodov, a ak sa na ústnej časti skúšky nezúčastnil niektorý člen skúšobnej komisie, najmenej 29 bodov.
 
Podrobnosti o skúške odbornej spôsobilosti rozhodcu ustanovuje vyhláška.

Zdroj: MS SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk