Dies Luby iurisprudentiae Nr. 8 - Kodifikácia, europeizácia a harmonizácia súkromného práva

Dies Luby iurisprudentiae Nr. 8 - Kodifikácia, europeizácia a harmonizácia súkromného práva

Autor:


Nakladateľstvo: Iura Edition spol s r.o.


Dátum vydania: 11. 3. 2014Publikácia „Kodifikácia, europeizácia harmonizácia súkromného práva“ obsahuje príspevky z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 16. a 17. septembra 2004 v rámci VIII. Lubyho právnických dní. V prvej časti sú uverejnené články v nemeckom, slovenskom a českom jazyku zamerané na najaktuálnejšie otázky súkromného práva. Poskytuje obraz o harmonizačných úsiliach vo svete a v Európe s osobitným zameraním na najnovší vývoj rekodifikácií súkromného práva v štátoch strednej Európy. VIII. Lubyho právnické dni boli motivované predovšetkým úsilím o užšiu spoluprácu predstaviteľov vedy súkromného práva v rámci štátov strednej Európy, a to najmä v spojitosti s riešením v podstate zhodných alebo obdobných problémov pri rekodifikácii súkromného práva a jeho nových úloh v procese transformácie a europeizácie. Spolu s poprednými predstaviteľmi vedy súkromného práva zo štátov nachádzajúcich sa ešte v procese transformácie – z Českej republiky, Chorvátska, Maďarska, Poľska, Slovinska a Slovenskej republiky – na konferencii vystúpili aj predstavitelia UNIDROIT na čele s jeho generálnym tajomníkom prof. Dr. jur. Herbertom Kronkem a ďalší predstavitelia vedy súkromného práva z Nemecka a Rakúska. Okrem referátov, ktoré boli prednesené na konferencii, bolo do zborníka zaradených aj niekoľko zaslaných príspevkov účastníkov konferencie. Druhá časť zborníka je venovaná akademickej oslave pri príležitosti 70. narodenín prof. JUDr. Jána Lazara, DrSc. Publikácia je určená nielen advokátom, sudcom, vedeckým pracovníkom, ale aj poslucháčom právnických fakúlt a napokon každému, kto si bude chcieť rozšíriť okruh vedomosti o tejto mimoriadne dôležitej problematike.