Judikatúra vo veciach premlčania v súkromnom práve

Judikatúra vo veciach premlčania v súkromnom práve

Autor: JUDr. Edmund Horváth


Nakladateľstvo: Iura Edition spol s r.o.


Dátum vydania: 11. 3. 2014Ďalšia publikácia z edície výberu judikatúry vydavateľstva IURA EDITION je venovaná problematike premlčania v súkromnom práve. Obsahuje výber publikovaných aj nepublikovaných súdnych rozhodnutí slovenských súdov, avšak aj rozhodnutí českých súdov, pokiaľ môžu byť vďaka hodnotným zovšeobecneným názorom užitočné aj pre slovenskú právnu prax. Keďže právna úprava premlčania je v obidvoch republikách v občianskom a obchodnom kódexe takmer totožná, niet pochýb o tom, že judikatúra českých súdov je pre slovenskú právnu prax plnohodnotným prameňom zaujímavých právnych názorov. Problematika premlčateľnosti práva na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch, premlčania nároku na náhradu škody za porušenie vlastníckeho práva, premlčania práva na zaplatenie zmluvnej pokuty určenej percentom z dlžnej sumy za každý deň omeškania, premlčania úrokov z omeškania v súvislosti s premlčaním istiny, vznesenia námietky premlčania v exekučnom konaní či vplyvu zmeny návrhu na zastavenie plynutia premlčacej doby a pod. sú otázkami, ktorých riešenia ponúknuté judikatúrou sú cennými pomôckami pre prácu každého vyššieho súdneho úradníka, sudcu či advokáta. Interpretácia všeobecných pojmov zo strany orgánov aplikácie práva v jednotlivých súdnych rozhodnutiach však môže byť nápomocná aj širšej, najmä podnikateľskej verejnosti či študentom právnických fakúlt.