Manažment školy v praxi

Manažment školy v praxi

Autor:


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 11. 3. 2014Odborný mesačník pre riaditeľov (manažment) škôl a školských zariadení

monitoruje aktuálne dianie vo všetkých oblastiach rezortu školstva
mapuje legislatívu pre prevádzkovanie škôl a školských zariadení
informuje prostredníctvom erudovaných odborníkov

Časopis je určený

riaditeľom a manažmentu všetkých typov škôl a školských zariadení systému regionálneho školstva vrátane zariadení predprimárneho vzdelávania
ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť školstva
odborom a referátom školstva pri samosprávach všetkých stupňov
ostatným záujemcom o problematiku školstva

Jeho obsahom sú

odborné články k aktuálnym témam riadiacej a edukačnej činnosti
legislatíva v oblasti prevádzkovania škôl a školských zariadení
odpovede na dopyty čitateľov
pozvánky na vzdelávacie akcie
výber zo Zbierky zákonov
výkladový slovník odborných termínov

Prednosti, ktoré oceníte

pôvodne, dosiaľ nezverejnené texty
spolupráca s odborníkmi pre konkrétne oblasti záujmu
ľahká orientácia a prehľadná štruktúra textu
interaktívna forma komunikácie s čitateľom
prezentácia nových metód a technológií vzdelávania
príklady z praxe

Tvorcami obsahu časopisu sú odborníci zo sféry riadenia rezortu, erudovaní pedagógovia všetkých typov škôl, pracovníci špecializovaných pracovísk rezortu, riaditelia základných, stredných či materských škôl a odborníci z prienikových odborností.
Obsah časopisu je prehľadne členený do tematických oblastí (rubrík): riadiacej, výchovno-vzdelávacej, ekonomickej, právnej, legislatívnej, personálnej, administratívnej či materiálno-technickej. Ponúka zdarma písomnú poradenskú službu formou otázok a odpovedí, výber zo Zbierky zákonov, novinky odbornej literatúry, výkladový slovník odborných termínov a pripomína vzdelávacie akcie. Predplatitelia môžu využiť aj bezplatnú inzerciu dopytu a ponuky zamestnania v oblasti školstva. Privítame aj prezentáciu vlastných skúseností škôl z riadiacej činnosti či aplikácie edukačných metód a techník ako výmenu informácií a sprostredkovanie skúseností z praxe.
NOVINKA! Od roku 2014 je súčasťou časopisu štvrťročne aj príloha DIDAKTIKA, ktorá na 16 stranách prezentuje zaujímavosti z oblasti odborovej a predmetovej didaktiky.
Doručovanie časopisu bude vydavateľom zahájené dodaním najbližšieho vydania, ktoré bude nasledovať po uhradení predplatného.