Navrhovanie a vyhodnocovanie experimentov s aplikáciami

Navrhovanie a vyhodnocovanie experimentov s aplikáciami

Autor: Adriana Horníková


Nakladateľstvo: Iura Edition spol s r.o.


Dátum vydania: 11. 3. 2014Publikácia prináša teoretické poznatky z oblasti navrhovania experimentov. Od najjednoduchších návrhov s jedným faktorom, či už pevným alebo náhodným, vysvetľuje základné princípy vytvárania návrhov experimentov s faktormi usporiadanými do blokov alebo faktoriálne návrhy, či ich redukciu. V stručnosti sa zaoberá špecializovanými návrhmi, akými sú plochy ozvy, návrhy pre nelineárne modely, optimálne návrhy alebo Taguchiho zostavy, známymi najmä z oblasti zabezpečovania kvality. Čitateľ môže svoje poznanie aplikovať pri práci s modulom SAS JMP, ktorý je samostatným produktom štatistického softvérového balíka firmy SAS Slovakia. Publikácia obsahuje niekoľko príkladov z praxe, ktoré sú riešené aj v tomto module.