Pracovnoprávne vzťahy v školstve a vnútorná organizácia školy. Otázky a odpovede

Pracovnoprávne vzťahy v školstve a vnútorná organizácia školy. Otázky a odpovede

Autor: Marián Varga


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 24. 3. 2021Publikácia obsahuje vybraný okruh otázok a odpovedí aplikácie školského práva v praxi vo vzťahu medzi všeobecnými právnymi predpismi verejného práva a špeciálnymi právnymi predpismi v oblasti školstva. Štruktúra knihy je ľahko absorbovateľná priamo v praxi pri riadení regionálneho školstva a je rozdelená do troch základných kapitol. Prvé dve kapitoly sa venujú konkrétnemu konaniu a začínajú sa všeobecným úvodom k danému typu konania. Pokračujú riešením praktických otázok a odpovedí, ktoré sú zamerané na konkrétne postupy pri uplatňovaní základných právnych predpisov v oblasti riadenia škôl týkajúcich sa najmä činnosti riaditeľov škôl a ich úloh.
JUDr. Ing. Marián Varga absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v poradí ako tretiu vysokú školu v roku 2006. V roku 2007 vykonal rigoróznu skúšku v študijnom odbore právo a bol mu udelený titul doktor práv JUDr. Praktické uplatňovanie školského práva, platného výlučne v oblasti regionálneho školstva, riešil a konkrétne aplikoval na pracovnej pozícii hlavného radcu štátnej správy na Odbore školstva Okresného úradu Košice.