Zákon o dohľade nad finančným trhom - komentár

Zákon o dohľade nad finančným trhom - komentár

Autor: Andrea Slezáková, Peter Mikloš


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 21. 11. 2018Finančný trh v najširšom zmysle slova predstavuje jeden z najfascinujúcejších príbehov v dejinách ľudstva. Je to príbeh o vývoji peňazí ako jednoduchého prostriedku výmeny, o základoch moderného bankovníctva vo forme poskytovania úverov v stredovekej Florencii, prvých foriem poistenia pri námornom obchode, cez financovanie štátov a najmä ich vojen prostredníctvom dlhopisov, prvé snahy o rozloženie investičného rizika pri investovaní do akciových spoločností až po dnešné vysokofrekvenčné obchodovanie s rôznymi formami finančných derivátov. Zároveň je to príbeh o mnohých finančných krízach.
Vývoj regulácie finančného trhu od založenia Slovenskej republiky prešiel z inštitucionálneho a legislatívneho hľadiska mnohými zmenami, ktoré odrážajú dynamiku vývoja spoločenských vzťahov v tejto oblasti. Národná banka Slovenska sa stala vstupom do Európskej únie a prijatím eura súčasťou dohľadu nad jedným z najrozvinutejších finančných trhov na svete. Základný a kľúčový prvok tejto činnosti predstavuje zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom v znení neskorších predpisov. Primárnym cieľom tohto zákona je prispievať k stabilite finančného trhu ako celku, ako aj k bezpečnému a zdravému fungovaniu finančného trhu v záujme udržiavania dôveryhodnosti finančného trhu, ochrany finančných spotrebiteľov a iných klientov na finančnom trhu a rešpektovania pravidiel hospodárskej súťaže.
Účelom publikácie je poskytnúť odbornej, ale i laickej verejnosti detailnejší rozbor osobitostí regulácie dohľadu nad finančným trhom, medzi ktoré patria napríklad všeobecné zásady výkonu dohľadu, postup pri dohľade na mieste a dohľade na diaľku, konania vo veciach dohľadu, príspevky a poplatky uhrádzané Národnej banke Slovenska, špecifiká ochrany finančných spotrebiteľov, vedenie zoznamov a registrov, pravidiel pre prijímanie a preskúmavanie správ o porušeniach alebo nové intervenčné právomoci.