Zákon o priestupkoch – komentár

Zákon o priestupkoch – komentár

Autor: Helena Spišiaková


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 20. 6. 2017Obsahuje 57 editovateľných vzorov!
Komentár poskytuje komplexný výklad ustanovení zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov s orientáciou aj na potreby miest a obcí. Autorka zúročila svoje dlhoročné skúsenosti s prejednávaním priestupkov a iných správnych deliktov a pri vysvetlení jednotlivých ustanovení zákona zohľadňuje problémy a osobitosti, s ktorými sa najmä samospráva pri aplikácii tohto zákona potýka. Komentované ustanovenia zákona doplnila o aktuálnu judikatúru slovenských a českých súdov vrátane rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva, ako aj o množstvo príkladov a vzorov využiteľných v praxi.
Komentár je rozšírený o:

Zoznam právnych predpisov, podľa ktorých obec ukladá sankcie – pokuty za priestupky a iné správne delikty;
Zoznam zákonov upravujúcich priestupky a iné správne delikty, ktoré prejednávajú iné orgány verejnej správy než obec;
Zoznam zákonov, podľa ktorých môže obec vydať VZN v oblasti ochrany verejného poriadku a poriadku v správe;
Prejednávanie priestupkov a iných správnych deliktov v podmienkach obcí – 57 vzorov využiteľných v praxi.

Skvelou devízou komentára je jeho špecifické zameranie na podmienky samosprávy, kde v priestupkových a správnych konaniach dochádza často k procesným chybám. Tento komentár bude preto vítanou a užitočnou pomôckou pre predstaviteľov samosprávy, pracovníkov obecných úradov a príslušníkov obecných polícií, ako aj pre právnickú verejnosť, sudcov, advokátov a prokurátorov.
Recenzia titulu na najpravo.sk