Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii. Komentár.

Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii. Komentár.

Autor: Libor Klimek


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 25. 8. 2022Zákon č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí je vnútroštátnou právnou úpravou SR, ktorá sa aplikuje pri styku s cudzinou, a to hlavne v prípade uznania a výkonu trestu odňatia slobody. Je uplatniteľný jednak v prípade odoslania rozhodnutia zo SR do iného členského štátu EÚ, ale taktiež v prípade prijatia rozhodnutia z iného členského štátu EÚ v SR. Je prejavom zavedenia (implementácie) požiadaviek EÚ vyplývajúcich z rámcového rozhodnutia 2008/909/SVV o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozsudky v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody, na účely ich výkonu v EÚ.
V komentári sú spracované teoretické a praktické poznatky. Pramenia jednak z odbornej literatúry, dokumentov orgánov EÚ, súvisiacej vnútroštátnej a európskej právnej úpravy a v neposlednom rade z rozsiahlej judikatúry – hlavne Najvyššieho súdu SR, Ústavného súdu SR a Súdneho dvora EÚ. Komentár obsahuje taktiež aplikačné poznatky expertov z príručiek vypracovaných na úrovni EÚ. Text komentára sa neobmedzuje iba na tie aplikačné otázky, ktoré sú upravené v ustanoveniach zákona, ale podáva výklad taktiež takých otázok, ktoré zákon síce výslovne neupravuje, ale aplikačná prax sa s nimi stretáva.
Ide o jediný komentár k zákonu č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí na knižnom trhu.