Zákonník práce - komentár

Zákonník práce - komentár

Autor: Vojtech Tkáč, Ondrej Matejka, Dagmara Friedmannová, Branislav Masár


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 4. 2. 2015Vydavateľstvo Wolters Kluwer rozširuje svoju edíciu komentárov o ďalšiu publikáciu – Zákonník práce – komentár.
Komentár k Zákonníku práce obsahuje systematický výklad vzájomných systémových väzieb jednotlivých ustanovení Zákonníka práce navzájom, spolu s odkazmi na relevantné pracovnoprávne predpisy a ostatné právne predpisy jednotlivých právnych odvetví. Súčasťou techniky komentovania sú aj odkazy na postoje zákonodarcu, vyplývajúce z predchádzajúcich novelizácií Zákonníka práce (napríklad rozsiahla novelizácia Zákonníka práce uskutočnená zákonom č. 361/2012 Z. z.).
Publikácia obsahuje aj citovanie relevantných a rozhodujúcich súdnych rozhodnutí tak európskych súdov, ako aj judikatúru slovenských súdov a českej súdnej praxe. Autori v prílohe predkladajú vybrané právne pramene Medzinárodnej organizácie práce a Európskej únie, ktoré môžu byť využité v právnej praxi pri tvorbe aktov aplikácie pracovného práva, pri tvorbe relevantných právnych úkonov a komplexne v jurisprudencii.
Zákonník práce - komentár je určený tak širokej právnickej verejnosti, ako aj všetkým zamestnávateľom a zamestnancom.
Komentár k Zákonníku práce vychádza zo stavu právnej úpravy pracovného práva Slovenskej republiky k 30. júnu 2014.