10.11.2012
ID: 88

bnt restructuring členom INSOL Europe

eacf2339a7fb46c64392f807b0795c06/BNT logo restr.png
Zdroj: shutterstock.com

Tlačová správa

Spoločnosť bnt restructuring sa stala prostredníctvom advokáta, partnera a správcu konkurznej podstaty Dávida Oršulu členom európskeho profesného združenia špecialistov z oblasti konkurzu a reštrukturalizácie INSOL Europe, ktorá už od roku 1981 združuje európskych odborníkov z oblasti konkurzu a reštrukturalizácie.

 
Hlavným cieľom organizácie je stať sa vedúcim združením v oblasti štúdie otázok týkajúcich sa konkurzu a reštrukturalizácie v európskom priestore. Pre svojich členov vytvára ideálnu platformu pre nadviazanie kontaktov a výmenu cenných skúseností. Okrem toho usporadúva medzinárodné a regionálne konferencie v rámci celej Europy a vydáva pre členov publikáciu eurofenix zameranú na novinky zo sveta konkurzu a reštrukturalizácie v podobe aktualít, interview a odborných článkov, ktoré sú písané špecialistami z oblasti konkurzu. Neoddeliteľnou súčasťou práce organizácie je aj predkladanie návrhov a spolupráca s európskymi a inými medzinárodnými inštitúciami, ktoré sa podieľajú na procese konkurzu, alebo na obnove podnikov a pracovných miest.

Od členstva v organizácii INSOL Europe očakávame pre bnt odborný prínos v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie a skvelú prezentáciu spoločnosti na medzinárodnej úrovni podloženú našimi skúsenosťami a poznatkami v danej oblasti.


bnt restructuring k.s.

Cintorínska 7
811 08 Bratislava 1

Tel.: +421 2 57 88 00 88
Fax:  +421 2 57 88 00 89
e-mail: info.sk@bnt.eu


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk