2.2.2023
ID: 5657

Rozhovor s tvorcami výnimočného komentára k Zákonníku práce 2023

d098dab5e630e67922bc657cbe1f5bcd/epravo zakonnik prace 2023_150x200.png
Zdroj: shutterstock.com

Marek Švec, Jozef Toman: Nejde len o komentovanie zmenenej právnej úpravy, ale v ďalších vydaniach komentára autori musia byť schopní vnímať aj posun aplikačnej praxe

Marek Švec, Jozef Toman: Nejde len o komentovanie zmenenej právnej úpravy, ale v ďalších vydaniach komentára autori musia byť schopní vnímať aj posun aplikačnej praxe

Rozhovor s doc. JUDr. Marekom Švecom, PhD., LL.M., univerzitným profesorom a JUDr. et Mgr. Jozefom Tomanom, PhD., vedúcimi autorského kolektívu, sa uskutočnil pri príležitosti príprav 2. vydania doplnenej a prepracovanej publikácie „Zákonník práce. Zákon o kolektívnom vyjednávaní. Komentár. 2. prepracované vydanie.“ vo vydavateľstve Wolters Kluwer SR, s.r.o.

Po veľkom odbornom aj komerčnom úspechu 1. vydania komentára k Zákonníku práce prichádza takmer po 4 rokoch jeho 2. vydanie. Nie je to priveľký odstup od prvého vydania, keďže aplikačná prax zaznamenáva najmä v pracovnom práve silný progres aj v kratšom období?

Marek Švec: Predovšetkým sme chceli, aby nové vydanie nepredstavovalo len aktualizáciu prvého vydania, ale aby prinieslo pre čitateľov nové informácie, nové pohľady na niektoré pracovnoprávne inštitúty, či už s ohľadom na aplikačnú prax alebo nové súdne rozhodnutia. Súčasne však aj opakovane predlžovaný legislatívny proces k ostatnej novele Zákonníka práce, či zmeny v iných pracovnoprávnych predpisoch nás viedli k rozhodnutiu počkať s vydaním ďalšieho komentára, aby sme zapracovali napríklad aj dôležité minuloročné decembrové zmeny týkajúce sa „rozmrazenia“ mzdových zvýhodnení.

Jozef Toman: Pracovné právo nás baví a dennodenne narážame na zaujímavé odborné veci, o ktoré sa chceme s odbornou verejnosťou podeliť. Nechceli sme len dopĺňať veci nad rámec napísaného, ale prejsť celý pôvodný text a zhodnotiť, či sme medzičasom v niektorých prípadoch nenarazili aj na iné perspektívy u vecí, ktoré sa doteraz javili ako jasné a nesporné, pretože sme riešili osobitné prípady, prechádzali súdne rozhodnutia a články. Zároveň sme komentár chceli naviazať na novelu Zákonníka práce, kde sa však legislatívny proces podstatne natiahol.

Ak by ste mali vyzdvihnúť niekoľko základných zmien, v ktorých sa bude 2. vydanie líšiť od 1. vydania, ktoré by ste uviedli?

Jozef Toman: Kompletizácia prvého vydania zabrala veľa času, pretože išlo o prvý komentár autorského kolektívu. Zladenie štýlu písania, textov a pohľadov bolo niekedy náročné a nie vždy sa podarilo všetko ako malo. Keďže však kolega Švec pochopil, že moje názory sú tie správne :), tento problém sme pri druhom vydaní nemali. Ale teraz vážne, domnievame sa, že takéto diela postupne zrejú, preto sme sa snažili dopracovať niektoré časti, vylepšiť argumentáciu a zachytiť najnovšie trendy.

Marek Švec: V prvom rade sme sa vydali opačnou cestou ako iné autorské kolektívy, ktoré pripravujú takto rozsiahle publikácie typu komentára k zásadným právnym predpisom, a pristúpili sme skôr k zúženiu ako k rozširovaniu autorského kolektívu. To nám umožnilo ešte výraznejšie pomenovanie jednotlivých komplexných väzieb medzi pracovnoprávnymi inštitútmi. Súčasne sme do komentára zapracovali ďalšie stovky súdnych rozhodnutí spôsobom, ktorý smeroval k podporeniu jedného alebo druhého názorového prúdu v aplikačnej praxi, čo už samo osebe predstavovalo náročnú úlohu, keďže sme chceli právny názor súdu začleniť do kontextu právnej úpravy a jej realizácie. A pochopiteľne sme podstatne prepracovali mnohé časti komentára s ohľadom na vývoj individuálnych a kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov.

Pri letmom pohľade rozsah komentára značne narástol. Ako sa vysporiadate s pripomienkou, že pri takto rozsiahlych publikáciách je problém vôbec s prečítaním textu publikácie?

Marek Švec: Do istej miery zažívam pri tejto otázke určité „déjà vu“, pretože túto diskusiu sme spoločne aj s autormi viedli aj v prípade prvého vydania. Hoci by som mal povedať, že nejde len o rozsah, ale aj o kvalitu, v prípade publikácií tohto typu to do istej miery neplatí. Žiaden z čitateľov nebude čítať 3000 strán komentára plynulo za sebou, nejde o beletriu. Po komentári siahate v okamihu, keď potrebujete riešiť konkrétny pracovnoprávny problém a čítate tak v reálnom čase len jeho konkrétne časti alebo komentár ku konkrétnym zákonným ustanoveniam. V konkrétnej situácii autorský kolektív ponúka množstvo postrehov, skúseností či odborného textu. Vtedy sa rozsah komentára už nezdá byť takým problémom.  

Jozef Toman: Myslím si, že prečítať 3000 strán je ľahšie ako ich napísať :). Odborné knihy tohto charakteru však majú fungovať ako určitá systemizovaná príručka na pomoc s riešením konkrétneho právneho problému.  Navyše, komentár, ktorý len opisuje zákon je pre prax nepotrebný. Čitateľ chce poznať aj pohľad inej osoby na problém, ktorý rieši. Často ide o špecifické problémy. Všeobecné otázky sa dajú riešiť prečítaním textu zákona.  

V čom je, podľa Vášho názoru, Váš komentár iný oproti ostatným podobným publikáciám na trhu?

Marek Švec: V zásade na trhu nie je žiadna publikácia, ktorá by bola podobná svojím rozsahom a prístupom k spracovaniu právneho výkladu. Môžem len dúfať, že mená osobností autorského kolektívu, ako aj mňa a JUDr. Tomana ako vedúcich autorského kolektívu sú natoľko známe v odbornej aj laickej verejnosti, že čitatelia siahnu po našom komentári, ak budú potrebovať riešiť nejaký problém alebo sa dozvedieť viac z teórie i aplikačnej praxe.

Jozef Toman: Úprimne povedané, poznajúc kolegu Šveca a všetky jeho aktivity v oblasti pracovného práva, ako aj aktivity ďalších členov autorského kolektívu a nakoniec aj tie svoje, v súčasnosti nepoznám porovnateľnú publikáciu ako tú, čo predkladáme. Pri mnohých veciach v teórii a v praxi sme priamo pri zdroji. Do nášho komentára sme sa snažili v rámci možností zahrnúť všetko, od vysvetlenia podstaty ustanovenia, cez prax po súdne rozhodnutia.

Rozhovor s vedúcimi autorského kolektívu publikácie „Zákonník práce. Zákon o kolektívnom vyjednávaní. Komentár. 2. prepracované vydanie.“, ktorá vychádza v 1Q roka 2023, pripravilo vydavateľstvo Wolters Kluwer SR, s.r.o. 

Zaregistrujte si výtlačok už dnes a komentár si budete môcť po vydaní objednať s 10 % zľavou

doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., univerzitný profesor
Marek Švec pôsobí na funkčnom mieste profesora na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ďalej ako advokát, generálny tajomník a súčasne člen Predsedníctva Labour Law Association/Asociácia pracovného práva. Je vedený ako sprostredkovateľ a rozhodca kolektívneho vyjednávania v zozname Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na roky 2022 – 2024. Pôsobí ako tajomník Vedeckej rady vydavateľstva Wolters Kluwer pre oblasť pracovného práva. Popri profesijnej činnosti je publikačne činný, je autorom a spoluautorom značného množstva vedeckých prác z oblasti pracovného práva a personálneho manažmentu či ochrany osobných údajov.

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Jozef Toman je podpredsedom Labour Law Association/Asociácia pracovného práva. Od roku 2010 pôsobí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, kde je od januára 2011 riaditeľom odboru pracovných vzťahov, zodpovedným za pracovnoprávnu legislatívu v Slovenskej republike (Zákonník práce, zákon o kolektívnom vyjednávaní, zákon o minimálnej mzde). Publikuje vedecké a odborné  knihy  a články v oblasti pracovného práva a prednáša problematiku pracovného práva so zameraním na individuálne pracovnoprávne vzťahy.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk