Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
18.11.2021
ID: 5255upozornenie pre užívateľov

Funkčný „whistleblowing" na Slovensku

Téma Whistleblowingu, resp. oznamovania protispoločenskej činnosti nie je na Slovensku úplne nová, prvý raz bola zavedená do legislatívy už v roku 2015 účinnosťou zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti. Tento zákon bol v roku 2019 nahradený novým zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (ďalej len Zákon), ktorý je k dnešnému dňu stále v platnosti.

Aktuálne sme v  oblasti Whistleblowingu zaznamenali novinky ako sfunkčnenie Úradu pre ochranu oznamovateľov a pripravovanú novelizáciu Zákona, na ktorej momentálne zákonodarca pracuje a mala by vstúpiť do účinnosti do konca roka 2021.

POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA

Právna úprava ochrany Whistleblowerov súvisí najmä so zvýšeným spoločenským záujmom o ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý sa dotýka predovšetkým väčších zamestnávateľov (napr. obchodných a výrobných spoločností, spoločností poskytujúcich služby a pod.). Každý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva aspoň 50 osôb, je povinný prijať interné opatrenie, ktoré slúži zamestnancom spoločnosti na anonymné podávanie oznámení, ktoré sa týkajú skutočností, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie. Tieto osoby musia byť chránené pred akýmkoľvek negatívnym alebo odvetným postihom zo strany zamestnávateľa, súvisiacim s oznámením protispoločenskej činnosti.

K dnešnému dňu by už mali mať všetci zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú aspoň 50 osôb, interný systém preverovania oznámení prijatý, pretože lehota na vydanie interného predpisu pre systém preverovania oznámení uplynula 31. augusta 2021. Pokiaľ si zamestnávateľ túto povinnosť nesplnil, čelí pokute od Úradu na ochranu oznamovateľov až do výšky 20.000 EUR.

Okrem týchto povinností je u všetkých zamestnávateľov, t.j. bez rozdielu počtu zamestnancov, obmedzená účinnosť právnych úkonov voči oznamovateľom protispoločenskej činnosti, t.j. zamestnávateľ si musí na také úkony vyžiadať súhlas Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, inak budú právne neúčinné.

FUNKČNÝ ÚRAD NA OCHRANU OZNAMOVATEĽOV

Úrad na ochranu oznamovateľov sme zatiaľ poznali len z teoretickej roviny, avšak od
1. septembra 2021 je plne funkčný a prijíma podložené oznámenia osôb o nezákonnej činnosti ohrozujúcej verejný záujem poštou alebo prostredníctvom formulára, zverejneného na webovej stránke
www.oznamovatelia.sk, príp. na bezplatnej poradenskej linke. Každá fyzická osoba, ktorá sa dozvedela alebo má podozrenie na protispoločenskú činnosť, sa môže obrátiť buď na svojho zamestnávateľa v rámci interného systému podávania oznámení alebo priamo na Úrad na ochranu oznamovateľov. Predsedníčkou Úradu na ochranu oznamovateľov sa ešte vo februári 2021 stala Zuzana Dlugošová, ktorej deklarovaným hlavným cieľom pri výkone svojej funkcie je poukázať na spoločenský prínos poctivého prístupu v zamestnaní a oceniť tých, ktorí chcú byť zodpovední a protispoločenskú činnosť budú ohlasovať, za čo môžu byť aj patrične odmenení, pretože Úrad môže poskytnúť oznamovateľovi, ktorý urobil kvalifikované oznámenie a podal žiadosť, odmenu až do výšky 50-násobku minimálnej mzdy.

ROZDIEL MEDZI OZNÁMENÍM A KVALIFIKOVANÝM OZNÁMENÍM

Do pozornosti treba uviesť rozdiel medzi oznámením a kvalifikovaným oznámením. Zatiaľ čo oznámením sa rozumie uvedenie skutočností, ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti, o ktorých sa osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme, kvalifikované oznámenie  je také, ktoré môže prispieť alebo už prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu páchateľa v trestnom konaní. Kvalifikované oznámenie nezahŕňa len nárok na odmenu ale aj nárok na ochranu, o ktorú môže oznamovateľ písomne požiadať prokurátora. Ochrana môže trvať počas trestného konania alebo konania o správnom delikte ale aj po jeho skončení až po dobu 3 rokov. Je však dôležité povedať, že kvalifikované oznámenie ešte nezakladá právo na odmenu pre oznamovateľa alebo právo na ochranu oznamovateľa. Zakladá len nárok na podanie žiadosti, ktorá je každá individuálne posúdená príslušnými orgánmi, ktoré o nej rozhodujú a nemajú zákonnú povinnosť jej vyhovieť. Úrad je funkčný ledva dva mesiace a už poskytol ochranu 1 oznamovateľovi, vykonal vyše 60 konzultácií a aktuálne rieši vyše 13 oznámení o protispoločenskej činnosti.

NOVELA 2021

Do konca roka 2021 by Zákon mal ďalej prejsť novelizáciou v zmysle Uznesenia vlády č. 468 zo dňa 15. júla 2020, ktoré určilo Úrad vlády Slovenskej republiky ako gestora zákona, pripravujúceho návrh novely Zákona, ktorým sa do našej legislatívy transponuje smernica Európskeho Parlamentu a Rady EÚ č. 2019/1937 z 23. októbra 2019 o ochrane osôb, ktoré nahlasujú porušenia práva Únie. Transpozičná lehota je nastavená na 17. decembra 2021, avšak kvôli dĺžke legislatívneho procesu sa nastavila účinnosť novely Zákona na 1. mája 2022. Aktuálnesa novela Zákona nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní a text návrhu novely Zákona je už zverejnený.

Predpokladáme, že aplikačná prax časom ešte bude čeliť rôznym situáciám, ktoré budú vyžadovať opätovné preskúmanie z hľadiska potreby prijatia ďalších opatrení na zlepšenie v oblasti Whistleblowingu, avšak zároveň je sfunkčnenie Úradu pre ochranu oznamovateľov aj transpozícia vyššie uvedenej smernice dobrým a správnym krokom v rámci transparentnosti a právnej istoty v Slovenskej republike.


Juraj Köllner,
advokát

Laura Chovancová,
advokátsky koncipient
 

Rödl & Partner Advokáti, s.r.o.
 
Lazaretská 8
811 08 Bratislava

Tel.:   +421 2 57 200 400
e-mail: bratislava‎@‎roedl.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk