Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
18.8.2022
ID: 5506upozornenie pre užívateľov

Veľká reforma mediálneho prostredia z dielne ministerstva kultúry nadobúdla účinnosť

Dňa 1. augusta 2022 nadobudol účinnosť nový zákon č. 265/2022 Z. z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách), ktorým sa zrušil zákon o povinných výtlačkoch (zákon č. 212/1997 Z. z. ) a tlačový zákon (zákon č. 167/2008 Z. z.). Ministerstvo kultúry aj prostredníctvom tejto novinky reflektuje aktuálny vývoj a nové požiadavky v oblasti šírenia informácií, a to nielen prostredníctvom tradičnej periodickej tlače, ale aj prostredníctvom elektronických periodických publikácií a spravodajských webových portálov.

Novinka – Evidencia periodických publikácií

Ministerstvo kultúry SR po novom vedie evidenciu periodických publikácií, ktorými sa okrem doposiaľ evidovanej periodickej tlače rozumejú aj elektronická periodická publikácia a spravodajský webový portál.

Vydavateľ periodickej publikácie, ktorý k 31. júlu 2022 verejne rozširoval alebo sprístupňoval elektronickú periodickú publikáciu a prevádzkovateľ spravodajského webového portálu, ktorý k 31. júlu 2022 umožňoval verejnosti prístup k obsahu spravodajského webovému portálu, sú povinní požiadať o zápis periodickej publikácie do zoznamu najneskôr do 31. decembra 2022.

Periodická tlač evidovaná podľa predpisov účinných do 31. júla 2022 (t.j. podľa tlačového zákona) sa považuje za periodickú publikáciu evidovanú podľa zákona o publikáciách a nie je potrebné opätovne požiadať o jej zápis do zoznamu.

Vydavateľ periodickej tlače evidovanej podľa predpisov účinných do 31. júla 2022 (t.j. podľa tlačového zákona), ktorá je odbornou periodickou publikáciou, vedeckou periodickou publikáciou alebo komunitným periodikom, je povinný oznámiť ministerstvu kultúry túto skutočnosť do 31. decembra 2022.

Novinka – Zápis do registra partnerov verejného sektora

Zákon o publikáciách prináša novú povinnosť pre vydavateľa periodickej publikácie a prevádzkovateľa spravodajského webového portálu (s výnimkou vedeckej periodickej publikácie a komunitného periodika) byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Táto povinnosť platí počas celej doby vydávania alebo sprístupňovania periodickej publikácie verejnosti.

Kompletný prehľad nových povinností vydavateľov periodických publikácií, prevádzkovateľov spravodajských webových portálov, vydavateľov neperiodických publikácií a tlačovej agentúry, vrátane výkonu dohľadu nad týmito povinnosťami, úpravy samoregulačných mechanizmov a úpravy nového registra v oblasti médií a audiovízie je zverejnený na nasledovnom linku.

Za zápis do zoznamu periodických publikácií a za zmenu zápisu sa uhrádza ministerstvu správny poplatok v sume 5 eur.

Cieľom novej právnej úpravy je tiež transparentnosť financovania, odlíšiteľnosť inzercie a explicitne sa vylučuje zodpovednosť vydavateľa za pravdivosť zverejnenej inzercie, či inej formy propagácie.

Druhá časť reformy rovnako nadobúda účinnosť

Nový mediálny zákon, ktorý je súčasťou mediálnej reformy, zavádza v rámci regulácie poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb nové pojmy ako obsahová služba a poskytovatelia obsahových služieb, pod ktoré sa popri tradičných subjektoch po novom zaraďujú aj poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie či poskytovatelia platforiem na zdieľanie videí. V súvislosti s novými podmienkami regulácie sa upravuje aj postavenie a pôsobnosť národného regulačného orgánu, ktorým je po novom Rada pre mediálne služby.

Nová právna úprava zakotvuje ochranu zdroja, zabezpečuje vyššiu ochranu ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, posilňuje ochranu maloletých, zlepšuje prístup zdravotne znevýhodneným osobám k audiovizuálnym obsahom prostredníctvom zvýšenia kvót pre multimodálny prístup a osobitne podporuje národnostné vysielanie pre národnostné menšiny a etnické skupiny vo verejnoprávnom vysielaní.

Výraznou zmenou prešla aj oblasť plurality informácií a transparentnosti majetkových  a personálnych vzťahov, ktoré prinášajú lepšiu informovanosť verejnosti o konečných užívateľoch výhod a tiež informácie o tzv. hromadnom financovaní médií. Zákon o mediálnych službách nanovo upravuje aj spoločné pravidlá pre reklamu a zároveň v súlade s európskymi požiadavkami zavádza do slovenského právneho poriadku pojem komunitné periodiká a umožňuje uplatňovanie samoregulačných mechanizmov.

Zdfroj: MK SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk