Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
21.6.2018
ID: 4117upozornenie pre užívateľov

Zjednodušené zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín

Zamestnávatelia v Slovenskej republike dlhodobo bojujú s problémom nedostatku pracovnej sily vo vybraných profesiách a okresoch. Tento problém riešia najmä zamestnávaním príslušníkov tretích krajín, ktorí sú ochotní v Slovenskej republike pracovať. Avšak zamestnávanie príslušníkov tretích krajín je spojené s časovo a administratívne náročným procesom. Novela zákona o službách zamestnanosti[1] a novela zákona o pobyte cudzincov[2] prinášajú od 1. 5. 2018 určité zjednodušenie tohto procesu.

 
 Dvořák Hager Partners SK
 
Skrátenie povinnej lehoty nahláseného voľného pracovného miesta

Zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, bol vo všeobecnosti povinný najmenej 30 pracovných dní pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania písomne oznámiť príslušnému úradu práce voľné pracovné miesta. Od 1. 5. 2018 sa táto lehota skrátila na 20 pracovných dní.

Profesie s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily a okresy s nezamestnanosťou nižšou ako 5 %

Podľa dôvodovej správy k novele zákona o službách zamestnanosti dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike k 30. 9. 2017 úroveň 6,72 %, pričom v 33 okresoch bola dokonca nižšia ako 5 %. Ide najmä o okresy v trnavskom, bratislavskom, trenčianskom a nitrianskom kraji. Najmä v týchto okresoch bol dlhodobo zvýšený záujem o zamestnávanie príslušníkov tretích krajín.

Z tohto dôvodu sa pre profesie s nedostatkom pracovnej sily v okresoch, v ktorých priemerná miera evidovanej nezamestnanosti bola nižšia ako 5 %, určili nové zjednodušené pravidlá zamestnávania príslušníkov tretích krajín. Do 30. 6. 2018 vydá Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zoznam profesií a okresov, na ktoré sa zjednodušené pravidlá budú vzťahovať.

Zjednodušenie spočíva v tom, že zamestnávateľ nie je povinný vopred nahlásiť voľné pracovné miesto, čím sa zrýchli celý proces zamestnávania príslušníkov tretích krajín.

Avšak zamestnávateľ môže využiť predmetné zjednodušenie len za splnenia nasledujúcich podmienok:

1. Zamestnávateľ nesmie z celkového počtu zamestnancov zamestnávať viac ako 30 % štátnych príslušníkov tretích krajín za zjednodušených podmienok.

Do celkového počtu zamestnancov sa započítavajú zamestnanci v pracovnom pomere dohodnutom najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času.

Splnenie tejto podmienky preukazuje zamestnávateľ na žiadosť úradu práce formou čestného vyhlásenia, ktorého vzor je zverejnený na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny[3].

Ak zamestnávateľ chce zamestnávať viac ako 30 % štátnych príslušníkov tretích krajín, môže tak robiť, ale musí najmenej 20 pracovných dní pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania písomne oznámiť príslušnému úradu práce voľné pracovné miesta, t.j. neuplatnia sa zjednodušené podmienky.

2. Zamestnávateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období 2 rokov pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu.

Splnenie tejto podmienky zisťuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úrad práce, avšak splnenie tejto podmienky môže preukázať aj priamo zamestnávateľ.

Ak by chcel zamestnávateľ preukázať splnenie tejto podmienky sám, môže inšpektorát práce požiadať o vydanie potvrdenia, že v predchádzajúcich dvoch rokoch neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania. Vzor žiadosti o vydanie potvrdenia je zverejnený na stránkach inšpektorátov práce[4]. Správny poplatok za vydanie potvrdenia je od 1. 1. 2018 vo výške 2,- EUR.

Podľa novej právnej úpravy je potrebné preukazovať neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v období 2 rokov pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu nie len v prípade zjednodušeného zamestnávania cudzincov, ale aj v nasledujúcich prípadoch:

  • 1. zamestnávateľ ohlasuje voľné pracovné miesto a úrad práce vydáva potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta podľa § 21b zákona o službách zamestnanosti,
  • 2. udelenie povolenia na zamestnanie podľa § 22 zákona o službách zamestnanosti.

Okrem vyššie uvedeného obsahujú novely zákona o službách zamestnanosti a zákona o pobyte cudzincov ďalšie zmeny, ako napríklad povinnosť zamestnávateľov zabezpečiť príslušníkom tretích krajín adekvátne ubytovanie (§ 22 ods. 5, § 23b ods. 6 zákona o službách zamestnanosti) a zmeny náležitostí informačnej karty podľa § 23b ods. 6 zákona o službách zamestnanosti.


JUDr. Katarína LiebscherováDvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o.

Cintorínska ul. 3/a
811 08 Bratislava

Tel.:    +421 2 32 78 64 - 11
Fax:    +421 2 32 78 64 - 41
e-mail:    bratislava@dhplegal.com

______________________________
[1] Zákon č. 64/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[2] Zákon č. 108/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
[3] Formulár čestného vyhlásenia – Príloha č. 11, dostupné na www, k dispozícii >>> tu.
[4] Napríklad na stránke Inšpektorátu práce Nitra, dostupné na www, k dispozícii >>> tu.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk