ARS NOTARIA (E-časopis)

ARS NOTARIA (E-časopis)

Autor:


Nakladateľstvo: Notárska komora SR


Dátum vydania: 16. 3. 2017Odborný notársky časopis
Zameriava sa na oblasť tak súkromného ako aj verejného práva, so špecializáciou na notársku činnosť. Je určený nielen notárom, ale aj ostatným právnickým povolaniam, sudcom, advokátom, exekútorom aj ďalším právnikom, akademickej obci a poslucháčom právnických fakúlt.
Obsahom časopisu sú:

odborné články
zaujímavé judikáty vo vzťahu k činnosti notára
riešenie praktických otázok
rozhovory s uznávanými právnickými kapacitami, politikmi a významnými osobnosťami spoločenského a kultúrneho života
informácie o dianí v notárskej obci na vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni

Zaujme Vás :

jedinečnosť tematiky
široký záber právnych tém
praktický pohľad na prácu notára

Autori článkov sú jednak uznávaní odborníci z akademickej obce, súdnictva, či príslušníci iných právnych povolaní ako aj kvalitní odborníci pre konkrétnu oblasť práva a samozrejme notári s viacročnou praxou, rovnako aj notárski kandidáti a notárski koncipienti.
Cieľom časopisu ARS NOTARIA je poukázať na prácu notára, riešiť na odbornej úrovni otázky a problémy vychádzajúce z praxe, ako aj sprostredkovať notárom bližšie novinky v oblasti práva, zameranie sa na riešenie konkrétnych situácií, ktoré prináša aplikácia práca a osvetliť iným právnym povolaniam túto oblasť práva a jej jedinečný prínos pre spoločnosť a občanov.