Investigatívna psychológia, 3. vydanie

Investigatívna psychológia, 3. vydanie

Autor: Ondrej Kubík


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 22. 4. 2023Tretie doplnené a prepracované vydanie interdisciplinárnej odbornej monografie „Investigatívna psychológia" v sebe funkčným spôsobom prepája teoretickú a praktickú rovinu poznatkov psychológie, trestného práva a kriminalistiky. Investigatívna (vyšetrovacia) psychológia ako rozvíjajúci sa aplikovaný psychologický vedný odbor, ktorý je súčasťou forenznej psychológie, skúma všetky tie psychické javy, ktoré vznikajú v rôznych právom regulovaných situáciách súvisiacich s policajným vyšetrovaním a súdnym konaním. Predmetom záujmu investigatívnej psychológie je psychologické posudzovanie vierohodnosti, ktoré predstavuje odbornú forenznopsychologickú činnosť smerujúcu k identifikácii a hodnoteniu konkrétnych behaviorálnych indikátorov špecifickej vierohodnosti a klamstva, ako aj k posudzovaniu otázok motivácie, najmä v súvislosti s prípadmi uvádzania nepravdivých a vyfabulovaných svedeckých výpovedí, ktoré smerujú k účelovej kriminalizácii osôb z rôznych dôvodov. Investigatívna psychológia svojím poznatkovým arzenálom významným spôsobom prispieva k poznávaniu rôznych psychologických javov vyskytujúcich sa v procese policajného vyšetrovania a súdneho konania. Na jednej strane je objektom záujmu investigatívnej psychológie vyšetrovateľ, ktorý musí získavať, analyzovať a následne vyhodnocovať rôzne dôkazné informácie, pričom musí byť schopný efektívne pracovať s rôznymi vyšetrovacími hypotézami a verziami, ktoré ho majú postupne priviesť k spoľahlivým vyšetrovacím zisteniam. Na druhej strane sú to svedkovia, podozriví a obvinení, ktorí vyšetrovateľovi poskytujú rôzne informácie o skutkových okolnostiach, ktoré môžu mať rozhodujúci význam pre náležité posúdenie konkrétneho vyšetrovaného prípadu. Predmetom záujmu investigatívnej psychológie je aj hĺbkové skúmanie osobnosti páchateľa, ako aj individuálneho psychologického podpisu, ktorý páchateľ po sebe zanecháva na mieste činu. Investigatívna psychológia v sebe zahŕňa aj praktické návody na realizáciu psychologicko-taktických postupov pri realizácii kriminalistickotaktických činností, s poukazom na vekové, osobnostné a iné špecifiká svedkov, podozrivých a obvinených. Okrem toho sa investigatívna psychológia zameriava aj na problematiku vyšetrovania a objasňovania trestných činov týrania a v rámci nej psychologického posudzovania emocionálneho násilia a znakov manipulácie zo strany osôb vykazujúcich niektorú z porúch osobnosti. Imanentnou súčasťou investigatívnej psychológie je tiež problematika psychológie kajúcnikov, ako aj problematika psychológie svedeckej výpovede a psychológie svedka, najmä čo sa týka psychologického výskumu pamäťových procesov a vnímania. Investigatívna psychológia skúma psychologické zákonitosti vytvárania kriminalisticky relevantných pamäťových stôp, v ktorých sa odráža priebeh trestného činu, ktorý mal svedok vnímať vlastnými zmyslami. V tejto súvislosti sa v predmetnej monografii spomína aj využitie známej forenznopsychologickej metódy kognitívneho interview, ktorá je považovaná za efektívny nástroj určený na odblokovanie a oživovanie pamäťových stôp svedka. Nemenej významnou pre investigatívnu psychológiu je aj ďalšia aktuálna téma, ktorou je problematika šírenia extrémizmu, propagandy a dezinformácií v súčasnej spoločnosti.
Monografia pod názvom „Investigatívna psychológia" predstavuje komplexnú interdisciplinárnu odbornú monografiu, ktorá je určená najmä odborníkom z policajno-bezpečnostnej praxe, a to forenzným psychológom, sudcom, prokurátorom, vyšetrovateľom, kriminalistom, ale aj bezpečnostným analytikom, investigatívnym žurnalistom a expertom na politický extrémizmus, pre ktorých sa psychologické poznatky obsiahnute v tejto odbornej monografii môžu stať významným praktickým nástrojom pre vytváranie relevantných vyšetrovacích, znaleckých a bezpečnostno-analytických záverov.