Judikatúra vo veciach náhrady škody

Judikatúra vo veciach náhrady škody

Autor: JUDr. Peter Vojtko, JUDr. Katarína Nemcová


Nakladateľstvo: Iura Edition spol s r.o.


Dátum vydania: 11. 3. 2014Publikácia z úspešnej  edície výberu judikatúry vydavateľstva IURA EDITION predstavuje snahu zostaviteľov o komplexné spracovanie judikatúry týkajúcej sa náhrady škody, ktorá je v súčasnej  súdnej praxi veľmi bohatá.Z dôvodu prehľadnosti bola zozbieraná judikatúra zostavená v súlade so systematikou šiestej časti Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov. Publikácia obsahuje tak publikované, ako aj  nepublikované rozhodnutia slovenských a českých súdov, ktorých rozhodovacia právomoc je veľmi rôznorodá a právne názory na obdobné prípady sú  mnohokrát diametrálne odlišné. Z uvedených dôvodov závisí len od čitateľa, ktorý právny názor si osvojí, keďže súdne rozhodnutia slovenských ani iných súdov nemajú v našom právnom poriadku právnu záväznosť.Publikácia predstavuje súbor riešení aktuálnych problémov v oblasti náhrady škody, ktoré sú použiteľné nielen pre právnickú verejnosť, sudcov, advokátov či vyšších súdnych úradníkov, ale aj pre každého, kto po nej siahne.