Nový manažment rizika + CD

Nový manažment rizika + CD

Autor: Lenka Dubovická, Tatiana Varcholová


Nakladateľstvo: Iura Edition spol s r.o.


Dátum vydania: 11. 3. 2014Publikácia analyzuje rozvíjajúci sa prístup riadenia podnikateľského rizika v nefinančných podnikoch prezentovaný koncepciami celopodnikového manažmentu rizika (Enterprise-Wide Risk Management, EWRM), ktoré sa v súčasnosti považujú za nový zdroj konkurenčnej výhody. Ide o účinnú manažérsku metódu reagujúcu na výzvy moderného podnikania efektívnym spájaním rizika a príležitostí. Prvá časť publikácie je venovaná procesom formovania a implementácie nových koncepcií manažmentu rizika v nefinančných podnikoch; druhá časť sa orientuje na metódy a modely analýzy, merania a hodnotenia rizika z hľadiska možností ich aplikácií v podnikovom manažmente. Publikácia je určená všetkým záujemcom o problematiku riadenia rizika, ktorí chcú získať, resp. zdokonaliť svoje poznatky z tejto oblasti podnikového manažmentu. Odporúčame ju predovšetkým študentom ekonomických fakúlt na rozšírenie a prehĺbenie poznatkov o novom manažmente rizika. Výbornou inšpiráciou a výzvou je pre manažérov, aby prehodnotili svoje doterajšie prístupy riadenia rizika a využili nové príležitosti na ceste k vodcovstvu na trhu.