Poskytovanie pôžičiek peer to perr spôsobom v kontexte legislatívy upravujúcej poskytovanie úverov spotrebiteľom

Poskytovanie pôžičiek peer to perr spôsobom v kontexte legislatívy upravujúcej poskytovanie úverov spotrebiteľom

Autor: Simona Heseková Bojmírová


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 14. 4. 2023Monografia sa zameriava na problematiku činnosti poskytovania pôžičiek peer to peer spôsobom, kde na pozícii dlžníka a investora vystupuje fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej alebo obchodnej činnosti. S cieľom identifikovať prípadné riziká tejto činnosti monografia skúma vybrané aspekty aj cez optiku nastaveného rámca poskytovania úverov spotrebiteľom a opatrení zameraných na znižovanie zadlženosti domácností. Komparáciou vybraných právnych úprav, právnych aktov Európskej únie týkajúcich sa crowdfundingu a legislatívnych tendencií Európskej únie je ambíciou monografie prispieť svojimi závermi k diskusii o potrebe regulácie tejto činnosti.