Profily preludu (Cesta k moci a jej aplikácia 1945 – 1989)

Profily preludu (Cesta k moci a jej aplikácia 1945 – 1989)

Autor: Peter Mosný


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 21. 1. 2022Výsledky veľmocenského rozdelenia sfér vplyvu v európskom priestore po druhej svetovej vojne umožnili v Československu nastolenie všetkej politickej i vládnej moci komunistami vo februári 1948. Jej následná realizácia mala podobu antidemokratického, totalitného štátoprávneho zriadenia v súlade s marxisticko- leninskou ideológiou. Komunistickou stranou Československa realizovaný model spravovania štátu následne prešiel niekoľkými vývojovými etapami, ktoré boli poznamenané stalinistickým režimom socializmu tzv. sovietskeho typu. Jeho dôsledná aplikácia bola z časti narušená počas krátkej epizódy tzv. pražskej jari v roku 1968, aby po jej potlačení bola režim znovuobnovený v tzv. normalizačnom období s konečným vyústením do trpkého preň zrútenia sa v novembri 1989.
Publikácia v celku v roku 100 rokov od založenia Komunistickej strany Československa na základe výskumu v mnohom prináša nové pohľady i hodnotenia na rozhodujúce mýľniky celého v nej zaznamenaného historického obdobia.