Súkromné právo (E-časopis)

Súkromné právo (E-časopis)

Autor:


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 3. 12. 2015Odborný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe
V oblasti súkromného práva Vám prinášame nový praktický časopis zameraný na aktuálne problémy v tejto oblasti. Mesačník rieši súčasné témy civilného práva s dôrazom na aplikáciu právnych inštitútov v praxi. Časopis obsahuje odborné články, ktoré sa zaoberajú témami z občianskeho práva, obchodného práva, práva duševného vlastníctva a ďalších odvetví súkromného práva.
Uvedená novinka je určená predovšetkým odbornej verejnosti, a to advokátom, advokátskym kanceláriám, sudcom, podnikovým právnikom, právnikom pôsobiacim v štátnej správe a samospráve, širokej právnickej verejnosti, ako aj študentom právnických fakúlt.
Obsahom časopisu sú:

odborné články z oblasti občianskeho práva, obchodného práva, práva duševného vlastníctva, medzinárodného práva súkromného, pracovného práva
články sa zameriavajú na praktické využitie jednotlivých inštitútov v aplikačnej praxi, na objasňovanie sporných, resp. diskutabilných ustanovení právnych noriem súkromného práva, ako aj na poznatky získané z rozhodovacej činnosti súdov

Prednosti časopisu, ktoré oceníte:

nezávislé a odborne spoľahlivé informácie
jednoduchá orientácia a prehľadné usporiadanie textu
aktuálne témy
praktické zameranie časopisu, ktoré dáva odpoveď na mnohé, zatiaľ nezodpovedané otázky

Autori článkov sú vybraní poprední odborníci z radov advokátov, sudcov, významných osobností akademickej obce a iných odborníkov s dlhoročnou praxou v oblasti súkromného práva.
Novinka na trhu odbornej právnickej literatúry, ktorá je výlučne zameraná na oblasť súkromného práva, ponúkne zaujímavé riešenia praktických aplikačných problémov a nejasností jednotlivých právnych noriem. Cieľom časopisu Súkromné právo je vytvoriť priestor pre vecnú diskusiu odborníkov o aktuálnych otázkach aplikačnej praxe.