Tresty vo výchove

Tresty vo výchove

Autor: Lujza Koldeová


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 18. 7. 2015Publikácia sa zaoberá aktuálnou problematikou trestov a ich aplikáciou vo výchovnom procese z teoreticko-empirického hľadiska. Prezentuje základné východiská problematiky trestov v kontexte súčasných tendencií vo výchove, vymedzuje postavenie trestov v spoločenských súvislostiach, obsahuje prehľad základných druhov trestov uplatňovaných vo výchove, ich funkcie a princípy aplikácie. Súčasťou publikácie je aj pohľad na trestanie vo vybraných krajinách a na výchovné tresty z historického hľadiska.
Publikácia je určená rodičom a vychovávateľom, ktorých môže podporiť v uvedomení si zodpovednosti za výchovu detí. V rámci poznania súvislostí uplatňovania konkrétnych trestov vo výchovnom procese môže zvýšiť kvalitu práce učiteľov, sociálnych pedagógov, výchovných pracovníkov a iných odborníkov v oblasti pomáhajúcich profesií. Možno ju tiež využiť ako vhodný študijný materiál pre študentov učiteľstva v rámci bakalárskeho i magisterského štúdia.