Ústava Slovenskej republiky - komentár. Zväzok II.

Ústava Slovenskej republiky - komentár. Zväzok II.

Autor: Ján Svák, Ladislav Orosz


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 9. 9. 2022Publikácia je druhým z troch zväzkov Komentára k Ústave, ktorého prvý diel vyšiel pred rokom a stretol sa v právnickej obci s mimoriadne dobrým ohlasom. Druhý zväzok vychádza symbolicky v čase 30. výročia prijatia Ústavy. Obsahuje komentár jej tretej až deviatej hlavy, teda právnej úpravy ústavných orgánov. Autorský kolektív mal na zreteli, že komentár má slúžiť nielen potrebám právnej vedy, ale najmä potrebám právnej praxe. Preto sa autori osobitne zameriavajú a ponúkajú argumentmi podopreté riešenia na súčasné aj možné budúce praktické aplikačné problémy súvisiace s fungovaním ústavných orgánov, vrátane takých, ktorým doposiaľ právna veda nevenovala pozornosť. V publikácii sú v plnej miere zohľadnené ústavné zmeny, ktoré boli schválené koncom roku 2020 a významne sa dotkli najmä fungovania súdnej moci. Rovnako je v nej zachytená najnovšia rozhodovacia činnosť Ústavného súdu, ktorý v poslednom období vydal viacero rozhodnutí so zásadným vplyvom na fungovanie ústavných orgánov a ústavného systému Slovenska.