Zákon o civilnej ochrane obyvateľstva - komentár

Zákon o civilnej ochrane obyvateľstva - komentár

Autor: Lenka Hmírová


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 9. 12. 2022Komentár k aktuálne platnému zneniu zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov vypĺňa dlhoročnú medzeru na slovenskom knižnom trhu. Komentár ponúka zrozumiteľný a systematický výklad ustanovení zákona doplnený relevantnou judikatúrou súdov. Pri jednotlivých ustanoveniach komplexne uvádza aj právnu úpravu v rámci súvisiacich právnych predpisov. Súčasťou komentára sú aj vzory najčastejšie používaných dokumentov v praxi, a to v súvislosti s hlásením vzniku mimoriadnej udalosti a riadením záchranných prác.
Komentár je určený predovšetkým pre odbornú verejnosť, krízových manažérov, špecialistov civilnej ochrany, pracovníkov výkonných jednotiek integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany, pracovníkov vzdelávacích inštitúcií a dobrovoľníckych organizácií, ako aj všetkým záujemcov, ktorí sa chcú orientovať v spleti právnych predpisov v oblasti civilnej ochrany.