6.6.2018
ID: 4106

Colné právo, Nový Colný kódex Únie

b8f0dcfcfa190fcde27814a0c3ee0b2e/Bez nazvu.png
Zdroj: Prosman a Pavlovič

Z dielne autorov Maroša Prosmana a Rastislava Vysockého pôsobiacich v advokátskej kancelárii Prosman a Pavlovič vyšla v marci 2018 vo vydavateľstve Wolters Kluwer knižná publikácia s názvom Colné právo, Nový Colný kódex Únie.

Autori sú bývalí colníci z finančnej správy (colnej správy), kde mali možnosť sa dôkladne a komplexne oboznámiť s colnou problematikou, tak po teoretickej ako aj praktickej stránke. Pre poznanie a pochopenie colnej problematiky je potrebná dlhoročná prax, ktorej súčasťou je aj predpoklad disponovania úplným colníckym vzdelaním, nakoľko jedine potom sa dajú správne aplikovať jednotlivé právne (colné) inštitúty a poznať práva a povinnosti v konaní pred colnými orgánmi. Tieto nadobudnuté skúsenosti sa autori snažili zachytiť v publikácii Colné právo, Nový Colný kódex Únie, a obohatili ich  o praktické poznatky z poskytovania právnych služieb v colnej oblasti, ale už z pohľadu právnych zástupcov, čím publikácia nemá len „akademickú povahu“ ale reflektuje aj na praktickú stránku poznania colnej legislatívy.

Publikácia Colné právo, Nový Colný kódex Únie sa vo svojom obsahu snaží pokryť všetky oblasti riešené v základnom colnom predpise, ktorým je Colný kódex Únie. Ustanovenia Colného kódexu Únie sú systematicky dopĺňané súvisiacimi ustanoveniami Delegovaného a Vykonávacieho nariadenia a ostatných súvisiacich európskych nariadení, slovenského Colného zákona, vrátane Usmernení (orgánmi EÚ), ako aj ďalších súvisiacich predpisov, takže čitateľ získa ucelený obraz o priereze konkrétnej problematiky s predpismi, ktoré súvisia s Colným kódexom Únie a sú vyžadované od colných orgánov.

Recenzentom k publikácii Colné právo, Nový Colný kódex Únie, ktorá vyšla vo vydavateľstve Wolters Kluwer bol sudca JUDr. Ivan Rumana, predseda senátu, Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, z ktorého recenzie vyberáme:

Colné právo je špecializovanou oblasťou finančného a administratívneho práva a pre  orientáciu a prácu v nej je nevyhnutná znalosť jednotlivých inštitútov a pojmov používaných v styku s colnými orgánmi. Pracovníci finančnej správy túto sumu operatívnych vedomostí získavajú špecializovanými internými školeniami a osobnou skúsenosťou tým, že pracujú v prostredí v prostredí  aplikácie colného práva.

Pre nás všetkých ostatných , ktorí  túto možnosť nemajú, prichádza uvedená publikácia ako rukoväť. Tomu zodpovedá obsah, ktorý je vysoko systematicky a prehľadne radený. Zoradenie svojou úrovňou umožňuje, aby plnil funkciu súčasne vecného registra a pomocou hesla nás naviedol na popisnú časť .Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.

Plynárenská 1
21 09 Bratislava

Tel.:    +421 2 32 11 47 75
e-mail:    officeba@ppak.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk