25.5.2016
ID: 3345

Investičné príležitosti v zelenej energetike

0a73bed497d76522c2c185af41106866/Dollarphotoclub_86742728_bioplynka.jpg
Zdroj: Across

Komerčné oznámenie

Energetika patrí medzi kľúčové investičné sektory, do ktorých Across Private Investments investuje od roku 2013. Zameriavame sa najmä na elektrárne na obnoviteľné zdroje - bioplynové stanice, vodné a solárne elektrárne s podporou štátu vo forme fed-in-tariff.

Našim cieľom je vytvoriť silnú, efektívne spravovanú sieť nezávislých elektrární na obnoviteľné zdroje. Oblasť energetiky zastrešuje spoločnosť Percebes Energy, a.s. Na financovanie projektov emitovala emisiu dlhopisov v objeme  5 mil. EUR, s fixným úrokom 5 % p.a., do ktorej majú možnosť investovať klienti Across Private Investments.

Výhody zelenej energetiky sú všeobecne známe. Príroda je menej zaťažovaná a zároveň klesajú potreby na dovoz strategických surovín - napríklad ropy, zemného plynu alebo uránu zo zahraničia. Zelená energia so sebou prináša aj zaujímavé investičné príležitosti. Fungujúce energetické projekty na Slovensku sú na predaj za atraktívnych podmienok. Neustály pokles cien technológii a zvyšovanie ich efektivity umožňuje stavať fotovoltaické a veterné elektrárne aj v krajinách s menej priaznivým cenovým režimom. Toto sú dôvody prečo sa Across Private Investments prostredníctvom spoločnosti Percebes Energy rozhodol vstúpiť do energetických projektov, okrem Slovenska, aj na území Chorvátska. V septembri 2015 Chorvátsko schválilo zvýšenie kvót na zelenú energiu -  pri veternej energii o 404 MW, bioplyne o 30 MW a pri biomase o 35 MW. 

Na Slovensku Across prevádzkuje štyri bioplynové stanice s inštalovaným výkonom 3,94 MW a okrem toho aj poľnohospodárske družstvo Gazdovstvo Čižatice s rozlohou obrábanej pôdy 520 ha. Jeho hlavnou činnosťou je pestovanie vstupnej suroviny pre bioplynovú stanicu (BPS) Valaliky a BPS Kokšov Bakša. Gazdovstvo Čižatice sa zaoberá aj inou rastlinnou výrobou, živočíšnou výrobou (chov hovädzieho dobytka, kôz a oviec), ustajňovaním koní a prevádzkovaním jazdeckej školy.

Spoločnosť Across prevádzkuje aj odpadovú spoločnosť zabezpečujúcu vstupné suroviny, ako aj projekty na využitie produkovaného tepla. V rámci Operačného programu „Životné prostredie“ bol z prostriedkov Európskej únie dokončený a dofinancovaný projekt „Zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov na čističke odpadových vôd Košice Kokšov – Bakša“. Účelom bolo vybudovanie tzv. odbaľovacej linky a obstaranie špeciálnych nákladných automobilov pre spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) určeného výlučne pre potreby našej BPS Kokšov Bakša (0,998 MW). Finálny rozpočet projektu predstavuje 2,5 mil. EUR bez DPH a bol kompletne prefinancovaný OTP Bankou a spoločnosťou Percebes Energy. Po plnom nábehu odbaľovacej linky bude možné spracovať až 30 tisíc ton BRO ročne, čo by malo zabezpečiť výrazný pokles nákladov na vstupnú surovinu. Nákladovo zaujímavé BRO dnes predstavuje približne dve pätiny vstupnej suroviny.

V chorvátskom Slavónsku Across developuje projekt štyroch bioplynových staníc s inštalovaným výkonom 5 MW. V bioplynových staniciach Gaj s výkonom 2 MW, Kraka s výkonom 1 MW a   Kapelica s výkonom 1 MW sa ku koncu marca 2016 preinvestovalo 1,55 mil. EUR, pričom prvá z inštalácií BPS Gaj je v súčasnosti vo výstavbe. Začiatkom roka sme sa sústredili na kontrahovanie vstupnej suroviny (kukuričná siláž a siláž z tritikale) od miestnych farmárov. Dokončenie a rozbeh prvej BPS plánujeme ešte tento rok.

V hľadáčiku máme viaceré nové projekty. Zaujímame sa napríklad o družstvo a ďalšiu bioplynovú stanicu na východe Slovenska, solárnu fotovoltaiku v Španielsku a Francúzsku, veterný park v Poľsku a ďalšie projekty.


Across Private Investments

Atraktívne investičné príležitosti na www.across.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk