4.11.2022
ID: 5586

Na Slovensku aj v Česku dôjde k presunu významnej časti bohatstva do rúk žien

1dc963a2b36440935ca53b0125293db3/HAVEL PARTNERS_SK_logo_inverzni.png
Zdroj: HAVEL & PARTNERS

HAVEL & PARTNERS odštartovala rozsiahly projekt NextŽeny zameraný na tému transferu majetku do rúk žien. Advokátska kancelária zverejnila štúdiu, ktorá zhŕňa socioekonomické, demografické i legislatívne faktory a okolnosti, ktoré prispievajú v slovenskom a českom prostredí k navyšovaniu bohatstva, ktoré držia a spravujú ženy. Podľa analýzy rodinných a majetkových pomerov skupiny najbohatších Slovákov a Čechov a vlastníkov najväčších rodinných firiem na Slovensku aj v Čechách by mohlo od 48% až do 70% majetku v nasledujúcich prejsť pri dedičstve do vlastníctva žien.

Ženy ovládajú tretinu svetového bohatstva a hodnotu svojho majetku v posledných rokoch navyšujú významne rýchlejšie ako predtým. Tento trend sa stále výraznejšie prejavuje globálne, v českom ani slovenskom prostredí sa ním ale doposiaľ komplexnejšie nezaoberala žiadna štúdia či analýza. „Rozhodli sme sa preto spracovať tento fenomén pre Českú republiku a Slovensko. Cieľom projektu je priniesť otázku ženského vlastníctva a nástupníctva na poradenský trh, iniciovať diskusiu u laickej aj odbornej verejnosti a v ďalších fázach projektu následne odpovedať na rad súvisiacich otázok,“ hovorí k projektu riadiaci partner kancelárie Jaroslav Havel.

 


Jaroslav Havel

 

Ide o prvú štúdiu, ktorá spracúva tému v kontexte tunajšieho trhu a ponúka komplexnejší pohľad na v zahraničí viditeľný trend presunu bohatstva do rúk žien podporený radom rešerší, štatistík a analýz dát zo zahraničných i miestnych zdrojov, ktorý zohľadňuje historické reálie, miestne špecifiká, sociálne i ekonomické podmienky či českú a slovenskú legislatívu.

HAVEL & PARTNERS predstavila v štúdii, v spolupráci s výskumnou agentúrou SC&C, ucelený súhrn socioekonomických a demografických vplyvov a podmienok, ktoré v Českej republike k tomuto trendu prispievajú. Sú to najmä:

  • Zvyšujúci sa počet vysokoškolsky vzdelaných žien – Od roku 2014 počet žien s vysokoškolským diplomom prevyšuje počet vysokoškolsky vzdelaných mužov. V roku 2030 by mohlo byť v Česku viac ako 1 140 000 žien s najvyšším dosiahnutým vzdelaním.
  • Viac žien na vedúcich pozíciách – V rámci ekonomicky aktívnych obyvateľov sa počet žien na najvyšších pozíciách od roku 2015 do súčasnosti zvýšil o 3 % (2015: 35,5 tisíc, 2021: 36,5 tisíc) a do roku 2030 by podľa agentúry SC&C ich počet mohol narásť o ďalšie 3 %.
  • Rastúci počet žien so živnostenským oprávnením – Za posledných päť rokov pribudlo žien podnikajúcich na živnostenské oprávnenie o 7 % a je ich celkom viac ako 750 tisíc. Do roku 2030 by sa tento počet mohol podľa prognóz SC&C zvýšiť približne o ďalších 11 % na viac ako 850 tisíc žien.
  • Zvyšovanie miezd a platov – U mediánových miezd v rokoch 2011 až 2021 narástli mzdy mužov o 52 %, u žien rástli v rovnakom období o 62 %.

Podľa analýzy NextŽeny sa dá v nasledujúcich rokoch očakávať, že ženy budú stále úspešnejšie a budú vďaka tomu zvyšovať svoje bohatstvo.

Súčasťou štúdie je aj  analýza dopadu transferu majetku medzi generáciami, pretože práve v týchto situáciách dochádza k zásadnému preskupeniu vlastníctva majetku. Či bude v slovenskom aj v českom prostredí v prípade zmien vlastníctva dedením téma presunu majetku do rúk žien v nasledujúcich rokoch relevantná, overuje v štúdii model dedičstva podľa zákona u skupiny vlastníkov najväčších rodinných firiem a najbohatších Slovákov a Čechov.

Tím kancelárie špecializujúci sa na služby privátnym klientom pripravil detailnú analýzu ich majetkových a rodinných pomerov a následne namodeloval, ako by vyzeral tzv. náhly prechod majetku z generácie na generáciu v prípade aplikácie zákonných pravidiel. V súčasnosti nominálne vlastnia väčšinu majetku muži, model transferu majetku v rámci dedičstva však ukázal, že v budúcnosti by mohlo dôjsť u skúmaných cieľových skupín k presunu od 48 % až po 70 % bohatstva do rúk ženskej časti populácie.

 


David Neveselý

 

Hoci ide o čísla vypovedajúce len o konkrétnych obmedzených skupinách a zohľadňujúce iba presun majetku podľa zákona, výsledky naznačujú, že je nutné o ženách uvažovať ako o prípadných nástupníkoch súčasných vlastníkov.

„V zahraničí dlhodobo sledovaný trend presunu majetku do rúk žien sa podľa našej analýzy začína prejavovať už aj v slovenskom a českom prostredí a v nadchádzajúcich rokoch očakávame jeho pokračovanie. Pre rad žien sa aktuálne stáva alebo v blízkej budúcnosti bude veľkou témou či výzvou správa a efektívne využívanie vlastného majetku. Už teraz preto vnímame otázku ženského vlastníctva a nástupníctva pre budúce roky ako zásadnú,“ naznačuje partner kancelárie HAVEL & PARTNERS David Neveselý, ktorý vedie špecializovaný tím pre služby privátnym klientom. 

Zahraničné štúdie pritom upozorňujú, že ženy a muži pristupujú k financiám a správe majetku odlišne. Ženy neinklinujú k rizikovým investíciám a uprednostňujú skôr konzervatívnejšiu ochranu kapitálu, spravujú tak svoje aktíva prostredníctvom pasívnych investičných stratégií. Investujú dlhodobo a v súlade so svojimi cieľmi a názormi. Vo svojich investíciách zohľadňujú napríklad environmentálne, sociálne a správne aspekty. V Českej republike ani na Slovensku sa však špecifickému prístupu žien a mužov k vlastníctvu a správe majetku doteraz komplexnejšie nevenoval žiadny prieskum.

 


Veronika Dvořáková

 

„Ak chceme byť úspešní ako poradcovia a poskytovať služby, ktoré komplexne pokryjú požiadavky klientov aj klientok v biznisových aj privátnych otázkach, treba pochopiť a zmapovať ich špecifické potreby. Na úvodnú štúdiu NextŽeny preto v roku 2023 nadviažeme prieskumom v Českej republike aj na Slovensku, ktorý sa zameria na tendencie a rozhodovacie procesy žien a mužov priamo súvisiace so správou ich majetku. Do prieskumu zapojíme aj ďalších významných partnerov, vďaka ktorým bude mať prieskum presah aj do ďalších relevantných oblastí,“ dopĺňa Veronika Dvořáková, partnerka a marketingová riaditeľka z HAVEL & PARTNERS.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk