6.1.2016
ID: 3171

Právni experti Havel, Holásek & Partners sa budú na Slovensku podieľať na vzniku nového občianskeho zákonníka

5954075d5a21104db897ab5cce49fc71/Havel, Holasek & Partners (new).jpg
Zdroj: Havel, Holásek & Partners

Tlačová správa

Filip Melzer, Petr Tégl a Milan Hulmák, traja of counsel právnici najväčšej česko-slovenskej advokátskej kancelárie Havel, Holásek & Partners, lektori jej vzdelávacej Akadémie a poprední českí akademici, boli vymenovaní slovenským ministrom spravodlivosti Tomášom Borcom do komisie pre rekodifikáciu súkromného práva. Slovensku tak pomôžu predovšetkým s prípravou nového občianskeho zákonníka, na ktorého tvorbe sa významne podieľali aj v Českej republike.

Veľmi ma teší, že naši právni experti sú žiadanými legislatívcami nielen u nás, ale aj v zahraničí. Slovensko sa musí podobne ako Česká republika vysporiadať s dedičstvom socialistického právneho poriadku. Verím, že naši významní odborníci na súkromné právo pomôžu slovenským kolegom s prípravou kvalitného a moderného súkromnoprávneho kódexu,“ uviedol riadiaci partner Havel, Holásek & Partners Jaroslav Havel.

Filip Melzer, Petr Tégl a Milan Hulmák sú spolutvorcami nového občianskeho zákonníka aj autormi veľkých komentárov k nemu. Spolu s partnerom kancelárie Františkom Korbelom tvoria najsilnejší akademický tím v Českej republike zameraný na nové súkromné právo v rámci jednej kancelárie. Všetci členovia tímu sú zároveň vysokoškolskými učiteľmi na právnických fakultách v ČR a lektormi Justičnej akadémie ČR pre vzdelávanie sudcov.

Filip Melzer navyše tento mesiac dosiahol ďalší akademický úspech: na Právnickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci obhájil habilitačnú prácu a k 1. 12. 2015 bol menovaný za docenta. „Filip Melzer pôsobí v našej kancelárii už takmer 2 roky. Jeho výborná odborná erudícia v oblasti občianskeho práva je veľkým prínosom nielen pre kanceláriu a našich klientov, ale aj pre celú právnickú obec,“ uvádza Jaroslav Havel.

Doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M. študoval na univerzitách v Brne, Frankfurte nad Odrou, Pasove a Viedni. V minulosti pôsobil na Najvyššom správnom súde a Ústavnom súde. V rokoch 2010 až 2012 bol námestníkom ministra spravodlivosti pre oblasť justície a tiež členom rekodifikačnej komisie Ministerstva spravodlivosti pre prípravu nového občianskeho zákonníka a pracovnej komisie pre súkromné právo Legislatívnej rady vlády. V súčasnej dobe prednáša na Právnickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci, kde bol v rokoch 2008 až 2010 prodekanom. Je okrem iného aj lektorom Justičnej akadémie pre školenie sudcov v oblasti nového súkromného práva a autorom veľkého komentára k novému občianskemu zákonníku vydávaného nakladateľstvom Leges.

JUDr. Petr Tégl, Ph.D. absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Karlovej a ďalej študoval právo v Mníchove a Wroclawe. Bol členom rekodifikačnej komisie Ministerstva spravodlivosti pre prípravu nového občianskeho zákonníka a v súčasnosti pôsobí v komisii pre súkromné právo Legislatívnej rady vlády. Školí zástupcov všetkých právnických profesií, je lektorom Justičnej akadémie vzdelávania sudcov, vedeckým pracovníkom Ústavu štátu a práva Akadémie vied ČR a vysokoškolským učiteľom občianskeho práva na katedre občianskeho a pracovného práva Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Spolu s Filipom Melzerom je hlavným autorom veľkého komentára k novému občianskemu zákonníku (Leges) a mnohých odborných publikácií a článkov v oblasti občianskeho práva.

JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. absolvoval Právnickú fakultu Západočeskej univerzity v Plzni. Od roku 1998 sa venuje výučbe občianskeho práva hmotného a procesného, v súčasnosti na katedre občianskeho a pracovného práva na Právnickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. Pôsobí tiež ako lektor Justičnej akadémie ČR a Justičnej akadémie SR. Milan Hulmák bol členom rekodifikačnej komisie Ministerstva spravodlivosti pre prípravu nového občianskeho zákonníka a v súčasnej dobe je členom pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády pre súkromné právo. Je hlavným spoluautorom veľkého komentára k záväzkovej časti občianskeho zákonníka (CHBeck) a autorom alebo spoluautorom mnohých ďalších odborných publikácií a článkov v oblasti súkromného práva. Pôsobí tiež ako rozhodca Rozhodcovského súdu pri HK ČR a AK ČR a ako rozhodca zapísaný v zozname Ministerstva spravodlivosti.


Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátska kancelária

APOLLO BUSINESS CENTER II, blok H
Mlynské Nivy 49
821 09 Bratislava

Tel.:    +421 232 113 900
Fax:    +421 232 113 901
e-mail:    office@havelholasek.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk