26.9.2013
ID: 844

Právnická fakulta UPJŠ oslavuje 40 rokov pôsobenia

b5eca79b08fcd85805eba32261b54621/UPJS.png
Zdroj: shutterstock.com

(TASR) Štyridsiate výročie svojej existencie oslavuje v týchto dňoch Právnická fakulta Univerzity Pavla J. Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. Počas svojho pôsobenia škola vychovala 1446 bakalárov a 6275 magistrov, titul doktor práv získalo vyše 5000 jej absolventov.

"Za 40 rokov si Právnická fakulta UPJŠ neodškriepiteľne zabezpečila stabilné miesto v čele slovenských právnických fakúlt, aj keď jej začiatky neboli vôbec ľahké. Bolo treba vynaložiť veľa úsilia na to, aby získala vlastné priestory a asistentov, z ktorých neskôr postupne vyrastali docenti a profesori  budujúci meno fakulty," hovorí rektor UPJŠ Ladislav Mirossay.

Právnická fakulta je dnes podľa neho pevným univerzitným pilierom, ktorý sa spolu s ostatnými fakultám usiluje o jej stabilné a čo najlepšie postavenie nielen v rámci Slovenska, ale aj v rámci medzinárodného uplatnenia. Vďaku vyjadril rektor všetkým jej zakladateľom aj ich nasledovníkom, ktorí sa podieľali a podieľajú na výchove kvalitných právnikov pre jednotlivé právnické profesie, verejnú správu aj podnikateľskú sféru.

Pri príležitosti okrúhleho výročia sa vo štvrtok (26.9.) uskutoční slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Právnickej fakulty UPJŠ. Súčasťou programu osláv je aj dnešná medzinárodná vedecká konferencia II. Ústavné dní na pôde Ústavného súdu SR k aktuálnym problémom volebného práva a volebného súdnictva.

Dekanka fakulty Gabriela Dobrovičová pripomína, že úsilie pedagogických pracovníkov smeruje k poskytovaniu ucelených poznatkov z jednotlivých disciplín verejného aj súkromného práva pre študentov tak, aby sa dokázali dobre orientovať v právnom poriadku SR a judikatúre súdov, a boli spôsobilí aplikovať získané teoretické poznatky v praxi. "Po neľahkých začiatkoch pred štyrmi desiatkami rokov je dnes Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach stabilizovaná vzdelávacia a výskumná inštitúcia s kvalitným personálnym obsadením, ktorá pripravuje svojich študentov na úspešné uplatnenie v právnej praxi. Počas svojej existencie vychovala už 1446 bakalárov, 6275 magistrov a titul doktor práv bol udelený vyše 5000 jej absolventom, z ktorých sú dnes mnohí renomovaní právnici pôsobiaci ako notári, advokáti, prokurátori alebo sudcovia," zdôraznila. Pripomína, že systém vzdelávania na fakulte prešiel v posledných rokoch inováciou – uskutočnili sa zmeny v študijných programoch a vo všetkých troch stupňoch vzdelávania sa už realizuje kreditový systém štúdia.

Právnická fakulta UPJŠ v súčasnosti poskytuje vzdelávanie v študijnom odbore právo vo všetkých troch stupňoch vzdelávania, bakalárskom, magisterskom i doktorandskom. Umožňuje denné i externé štúdium a možnosť realizovať habilitačné i menovacie konanie. Podieľa sa na grantových projektoch celoštátneho a medzinárodného charakteru. Výskum sa v súčasnosti zameriava na modernizáciu práva obchodných spoločností, rekodifikáciu súkromného práva, alternatívne riešenie sporov, volebné zákonodarstvo, tvorbu a realizáciu pracovného práva so zreteľom na regionálne aspekty trhu práce, daňovú politiku Európskej únie a jej vplyv na tuzemskú právnu úpravu, a na ďalšie aktuálne otázky.

Fakultu tvorí osem katedier a Ústav európskeho práva a oddelenie medzinárodného práva. Činnosť fakulty zabezpečuje 58 pedagógov, z toho ôsmich profesorov a 16 docentov. Celkový počet študentov v tomto akademickom roku je 1207, z toho 898 študentov v dennom a 220 v externom štúdiu, 34  doktorandov v dennom a 55 v externom štúdiu, informovala TASR hovorkyňa UPJŠ Jaroslava Oravcová.

Slávnostné otvorenie prvého akademického roka tejto fakulty spolu s inauguráciou jej prvého dekana sa uskutočnilo 28. septembra 1973.


Zdroj: TASR
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk