20.11.2012
ID: 24

Recenze: Česko-slovenské kontexty obchodního práva

f30d5472089b91dc98cb1fc4c9316cd4/s303_77475019.jpg
Zdroj: shutterstock.com

eFocus

Prestižní česko-slovenský autorský kolektiv, Jozef Suchoža, Ján Husár, Karel Marek, Přemysl Raban, předkládá koncepčně ojedinělou a do značné míry netradiční publikaci s názvem „Česko-slovenské kontexty obchodního práva“. Kniha je věnovaná, jak již název napovídá, českému a slovenskému obchodnímu právu – a především jeho vzájemným souvislostem.

Obchodní právo je odvětvím, které sice majoritně spadá  do sektoru soukromého práva, nicméně zde najdeme řadu prvků veřejnoprávních. Zejména pokud jde o relevantní  vztahy mezi podnikatelem a státem, především pokud jde o právní podmínky podnikání, obchodní rejstřík či ochranu hospodářské soutěže. Jako učitele práva veřejného mě zaujala tato publikace a rozhodl jsem se na ni napsat krátkou recenzi.

Zjednodušeně můžeme napsat, že obchodní právo uspořádává vztahy mezi obchodníky a podnikateli. Obchodní právo je průřezovým odvětvím, mj. navazuje na občanské právo, ale vtahuje do sebe i jiné instituty např.ze správního práva . Pro moderní obchodní právo je stále více charakteristická publicizace, tedy ingerence veřejnoprávních norem.
 
Obchodní právo resp. nauku obchodního práva můžeme mimo obecné části rozdělit na čtyři primární pilíře :

  • obchodní společnosti a družstva
  • obchodní smlouvy a závazky
  • cenné papíry
  • soutěžní právo

Při výběru jednotlivých částí monografie se autoři rozhodli zpracovat jednak společné česko-slovenské aspekty obchodního práva, dále pak problematiku platného obchodního práva, především právo obchodních společností, závazkové právo. Zaměřili se na stav v obou republikách, s poukázáním na společné znaky, případně rozdílná legislativní řešení. Dovoluji si též připomenout, že recenzovaná publikace se také zabývá otázkou projednávání a rozhodování obchodních sporů se zahraničním prvkem.

Prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc, dlouholetý vysokoškolský učitel a také advokát zpracoval první část publikace věnující se zejména základním východiskům geneze obchodní práva na území ČR a sousední SR. Důkladně vysvětluje historické determinanty a důležité souvislosti, vymezuje působnost obchodního práva a zamýšlí se nad jeho rolí ve společnosti. Autor první části se věnuje též vymezení pramenů obchodního práva. Jozef Suchoža pracoval nejen s literaturou českou a slovenskou, ale též s relevantními prameny z dalších zemí (SRN,Polsko etc.). Část zpracovaná prof. Suchožou (mj. i členem redakční rady českého časopisu Právník – tedy pomyslné české teoreticko-právní časopisecké jedničky) najde své čtenáře zejména mezi teoretiky obchodního práva a hloubavějšími praktiky z obou stran česko-slovenské hranice.

Jeden z nejvýznamnějších slovenských komercionalistů, Doc. JUDr. Ján Husár, CSc., zpracoval část druhou věnovanou obchodním společnostem a družstvu. Ján Husár se obchodně-právní tématice věnuje dlouhodobě, mj. ji  přednáší od roku 1984 na Právnické fakultě Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích a od roku 1991 též na Podnikově hospodářské fakultě Ekonomické univerzity, Bratislava. Zároveň je činný jako rozhodce v majetkových sporech, takže má bohaté praktické zkušenosti, které dle mého soudu,  náležitě promítl i do textu představované publikace.

Ján Husár , který mj. s výše zmíněným Jozefem Suchožou dříve napsal populární slovenskou vysokoškolskou učebnici  Obchodné právo, se ve své části publikace věnuje třeba právní regulaci obchodních společností, analyzuje instituty těchto společností (např. obchodní jméno,sídlo, podíl,  základní jmění etc.) a vždy důkladně komparuje českou a slovenskou právní úpravu. Dovolil bych si tu vyzdvihnout především důkladně zpracovanou subkapitolu věnovanou úpravě společnosti s ručením omezeným (s.197-257) a též subkapitolu věnovanou akciové společnosti (s.257-286).

Prof.  JUDr. Karel Marek, CSc., dnes již bývalý dlouholetý  člen  Katedry  obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy university Brno[1] a  též  rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR zpracoval kapitolu třetí. Profesor Marek se zaměřil zejména na obchodní závazkové vztahy, tedy jeho celoživotní doménu mající svůj pozitivně-právní domicil v části třetí obchodního zákoníku. Analyzována je mj. smlouva kupní, smlouva  o dílo, smlouva o inkasu  či smlouva mandátní. Známý brněnský pedagog též rozebírá vlastní problematiku uzavírání smluv a splnění závazku. V praxi se uzavírá řada smluv mezi českými a slovenskými  subjekty, jeden subjekt se sídlem v ČR a druhý v SR. Subjekty leckdy mylně vycházejí z představy,  že aktuální pozitivní obchodní právo je v obou zemích stejné (či skoro stejné). Na to, že tomu tak není, poukazuje mj. tato část recenzované knihy. Oceňuji srozumitelné zpracování probírané právní problematiky. Je pochopitelná nejen právníkům, ale i podnikatelům, kteří např. obchodují se SR. Karel Marek do textu též promítá své praktické a teoretické celoživotní zkušenosti.

Zpracovatelem části čtvrté je prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc., který  se věnoval alternativnímu řešení sporů a rozhodčímu řízení. Jak známo, v poslední době narůstá počet sporů mezi subjekty podnikatelské sféry. Autor se věnuje především alternativním cestám řešení sporů – negociaci, facilitaci, mediaci, konciliaci, mini-trialu, med-arbu (kombinaci mediace a rozhodčího řízení), ODR a dalším. Rabanovy části tvoří analýza rozhodčího řízení – věnuje se nejen vlastnímu průběhu řízení,  ale též jeho významu. Čtenáře jistě zaujme část věnovaná možnostem napadení rozhodčího nálezu (s.494-502).

Přemysl Raban je velice zkušený autor , který publikoval spolu s dalšími kolegy, např. prof. Eliášem, prof. Bejčkem, prof. Hajnem a jejich týmy nejrozsáhlejší učebnici obchodního práva „Kurs obchodního práva“, a s týmem svých spolupracovníků mnohonásobné vydání komentáře Obchodního zákoníku. Profesor Raban se mj. podílel na komentáři k občanského soudního řádu.

Jelikož úkolem recenzenta je nejen chválit, dovolil bych si pln akademické zdvořilosti podotknout, že je škoda,  že v publikaci není více rozebrána tématika Evropského družstva (European cooperative  society) a že zde není zpracována tématika nekalé soutěže. Možná tato problematika bude zpracována v dalších vydáních této publikace. 

Jozef Suchoža, Ján Husár, Karel Marek a Přemysl Raban napsali, dle mého soudu, velmi zdařilou a užitečnou publikaci. Její hlavní síla je v komparaci české a slovenské právní úpravy.

Knihu možno doporučit především právníkům, jejichž klienti obchodují s partnery z druhé strany hranice, ale své místo najde i v knihovničkách studentů právnických a ekonomických fakult. Tato pobídka je mj. nepochybně umocněn faktem, že stále více slovenských studentů studuje v ČR, takže pro ně bude určitě užitečné vědět, jakými cestami se obchodní právo vydalo v obou zemích. V neposlední řadě kniha může být užitečným rádcem  jak českým, tak slovenským soudcům (resp. justičním čekatelům a asistentům soudců). 

Věřím, že se publikace  stane  srozumitelným průvodcem nástrahami českého a slovenského obchodního  práva, a že též  přispěje  ke zvýšení  právního vědomí v této oblasti. A taktéž  pomůže předcházet případným neblahým právním důsledkům plynoucím z neznalosti.
 

JUDr. Petr Kolman, Ph.D.

JUDr. Petr Kolman, Ph.D. ,
VŠ pedagog a publicista 


Česko-slovenské kontexty obchodního práva 
Autor: Jozef Suchoža, Ján Husár, Karel Marek, Přemysl Raban 
Publikace vyšla 1/2012 v nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a.s.,  a je napsána k právnímu stavu  ke dni 1.11.2011.


--------------------------------------------------------------------------------
[1] Zde jmenovaný autor působil do 31.8.2012


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk