16.8.2018
ID: 4189

Register partnerov verejného sektora čakajú veľké zmeny

1c47b421d4cc5123cb0308e12deb8448/Ruzicka Csekes.png
Zdroj: Ružička Csekes

Register partnerov verejného sektora sa koncom roka dočká veľkých zmien. Po roku a pol fungovania registra a množstve praktických skúseností pristúpilo Ministerstvo spravodlivosti SR k príprave novely, ktorú možno označiť ako zásadnú a zároveň nevyhnutnú.

Začiatky neboli jednoduché

Prvé vyrobené kusy nového produktu častokrát nie sú dokonalé. Obsahujú viacero chýb, ktoré výrobca odstráni až v druhej produkčnej verzii. Podobná situácia nastala v prípade zákona o RPVS, ktorého reálne dopady začali byť zrejmé až momentom účinnosti výslednej podoby zákona a ktorého nedostatky bolo potrebné čím skôr odstrániť. V praxi sa tiež zistilo, že dopad zákona je podstatne širší, ako sa pôvodne zamýšľalo. Obeťami zákona sa paradoxne nestali osoby, ktoré médiá pravidelne spájajú s ekonomickou trestnou činnosťou, ale veľké zahraničné firmy. Tie doplatili na pravidlo, že ak z objektívnych dôvodov nie je možné určiť konečného užívateľa výhod, do registra sa zapisujú členovia vrcholového manažmentu. Čo sa pri tvorbe zákona opomenulo je, že v prípade veľkých zahraničných firiem bežne napĺňajú definíciu vrcholového manažmentu stovky osôb. 

Prax zároveň ukázala, že zákon obsahuje množstvo chýb a nelogickostí. Do kategórie tragikomických jednoznačne patrí „zabudnutie“ stanovenia lehoty na overenie identifikácie konečného užívateľa výhod k 31. decembru, čo malo za následok to, že oprávnené osoby v obavách zo zmeškania lehoty silvestrovali v práci. Všetky tieto, ako aj ďalšie chyby a nelogickosti mali za následok to, že Ministerstvo spravodlivosti SR bolo od prvých dní účinnosti zákona doslova bombardované otázkami firiem a oprávnených osôb so žiadosťami o usmernenie tam, kde sa právna úprava javila ako nejednoznačná. Potreba veľkej novely sa javila ako nevyhnutná.

Veľký krok vpred 

Novelu, ktorá je od 7. augusta v medzirezortnom pripomienkovom konaní, možno bez akýchkoľvek pochýb označiť ako zásadnú. Podľa JUDr. Jána Azuda, partnera advokátskej kancelárie Ružička Csekes:Novela zákona odstraňuje viacero nedostatkov, ktoré vyplynuli z praktických skúseností oprávnených osôb a na ktoré sme Ministerstvo spravodlivosti SR v minulosti upozorňovali. Zároveň dochádza k zúženiu okruhu pôsobnosti zákona, a teda aj okruhu právnych vzťahov, pri ktorých vzniká povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora.“ 

Ján Azud
JUDr. Ján Azud

Medzi najvýznamnejšie zmeny patrí úprava neprimerane širokej definície členov vrcholového manažmentu, z ktorej vypadávajú prokuristi a vedúci zamestnanci. Zároveň sa zavádza chýbajúca lehota pre overenie identifikácie konečných užívateľov výhod k 31. decembru. Veľmi pozitívne možno hodnotiť zavedenie tzv. dobrovoľného overenia identifikácie, ktoré spočíva v tom, že oprávnené osoby budú môcť vykonať overenie identifikácie KUV aj mimo zákonom stanovených verifikačných udalostí. Zákon sa po novom nebude vzťahovať na verejné podniky, banky, poisťovne a niektoré finančné inštitúcie, pri ktorých bola registrácia, vzhľadom na ich postavenie, zbytočná.

Zmien však mohlo byť viac. Novela zákona sa len minimálnym spôsobom dotýka procesnej stránky konania o kvalifikovanom podnete a systému sankcií, ktorý je vzhľadom na ich závažnosť a výšku nastavený stále pomerne jednoducho. Pre JUDr. Ivana Šafranka, advokáta advokátskej kancelárie Ružička Csekes, je najväčším sklamaním skutočnosť, že Ministerstvo spravodlivosti SR ani po roku a pol nepristúpilo k zmene ustanovenia, v zmysle ktorého proti rozhodnutiu súdu o výmaze subjektu z registra nie je prípustný opravný prostriedok. JUDr. Ivan Šafranko v tejto súvislosti uvádza: „Ide o veľmi neštandardnú právnu úpravu, a to najmä kvôli skutočnosti, že výmaz z registra môže mať pre spoločnosť, ako aj jednotlivca, likvidačné následky. Odopretie možnosti podať opravný prostriedok predstavuje výrazný zásah do základných práv a slobôd. Keďže do dnešného dňa nepoznáme účel, prostredníctvom ktorého by takýto zásah do práv mohol byť riadne odôvodnený, pretrváva podozrenie, že súčasná právna úprava je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky.“
JUDr. Ivan Šafranko

Napriek uvedenému je novela v odborných kruhoch vnímaná pozitívne. „Všetky tieto, ako aj ďalšie zmeny prispejú k zníženiu administratívnej záťaže podnikateľov a oprávnených osôb, a to pri zachovaní pôvodného účelu zákona. Novelu možno vo všeobecnosti hodnotiť kladne,“ uzatvára JUDr. Ján Azud.


Vysoká 2/B
811 06 Bratislava

Tel.:    +421 2 3233 3444
Fax:    +421 2 3233 3443
e-mail:    office-ba@r-c.sk

PFR 2018 - d

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk