18.1.2023
ID: 5653

Tím HAVEL & PARTNERS posilnil na pozícii counsel špecialista na oblasť poisťovníctva Martin Petruľák

3cbff939b9d8e4677adcd135fcd544c4/HAVEL PARTNERS_SK_logo_inverzni.png
Zdroj: HAVEL & PARTNERS

Poradenskú skupinu najväčšej česko-slovenskej kancelárie HAVEL & PARTNERS pre oblasť poistného práva a poisťovníctva rozšíril na pozícii counsel Martin Petruľák. V tíme vedenom partnermi kancelárie Jaroslavom Havlom a Michalom Smrčekom, ktorý poskytuje právne poradenstvo významným českým, slovenským i nadnárodným poisťovniam či bankám, sa bude Martin zameriavať na komplexné poradenstvo v oblasti poistenia, regulácie poisťovníctva, distribúcie finančných produktov a oblasti ochrany spotrebiteľa.

„V poskytovaní právnych služieb klientom z oblasti poisťovníctva, či už poisťovniam alebo poisťovacím a zaisťovacím sprostredkovateľom, má náš tím rozsiahle skúsenosti. Posilnenie poradenskej skupiny pre oblasť poisťovníctva na Slovensku je súčasťou nášho strategického plánu rozvoja kancelárie v tejto oblasti. Som preto veľmi rád, že v rámci personálneho rozšírenia môžem medzi novými kolegami privítať práve Martina Petruľáka, ktorý má viac ako 17 rokov skúseností v tejto oblasti,“ komentuje zakladateľ a riadiaci partner kancelárie Jaroslav Havel.

Martin sa v oblasti poisťovníctva zameriava na súkromnoprávnu úpravu poistenia, otázky regulácie poisťovníctva, licenčné konania, či implementačné projekty v oblasti regulatórnych požiadaviek a na právne poradenstvo pri riešení komplikovaných poistných udalostí. V oblasti distribúcie finančných produktov sa zameriava na povinnosti týkajúce sa styku s klientom, nastavenie procesov distribúcie vrátane digitalizovaných riešení distribúcie, posudzovanie odmeňovacích schém, identifikáciu a riadenie konfliktu záujmov. V oblasti ochrany spotrebiteľa sa detailne venuje problematike neprijateľných zmluvných podmienok a nekalých obchodných praktík.

Pred príchodom do HAVEL & PARTNERS v roku 2022 pôsobil 5 rokov v špecializovanej slovenskej advokátskej kancelárii, v ktorej poskytoval právne poradenstvo popredným poisťovniam a predtým viac ako 12 rokov v slovenských poisťovniach, vo Wüstenrot poisťovni a v Poštovej poisťovni, kde pôsobil okrem iného ako vedúci právneho oddelenia a neskôr ako člen predstavenstva. Štyri roky zastával funkciu predsedu legislatívnej sekcie Slovenskej asociácie poisťovní.

Je členom autorského kolektívu Veľkého komentára k Občianskemu zákonníku, v rámci ktorého sa podieľal na komentári k ustanoveniam o poistnej zmluve, spoluautorom špecializovanej monografie k poistným zmluvám a autorom viacerých odborných článkov a príspevkov v oblasti poistenia. V roku 2016 mu Slovenská asociácia poisťovní udelila cenu JUDr. Františka Prochotského za autorskú odbornú a popularizačnú činnosť v oblasti poisťovníctva.

 

Martin Petruľák


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk