13.3.2019
ID: 4426

XXVII. Karlovarské právnické dny

317140f00905e322682fa70e306e6851/JKT.png
Zdroj: KJT.CZ

Pozvánka na XXVII. konferenci Karlovarské právnické dny, 13.-15. června 2019, Grandhotel Ambassador Národní dům, Karlovy Vary

Program konference

13. 6. 2019 - čtvrtek

Občanské právo hmotné

 • „První zásada soukromého práva“ Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, Právnická fakulta TU Trnava, Ústav státu a práva AV ČR
 • „Meze smluvní svobody“ JUDr. Robert Pelikán Ph.D., advokát 
 • „Meze smluvní svobody podle rakouského práva“ Univ.-Prof. Dr. Georg E. Kodek, LL.M., WU Wien 
 • „Vztah obchodního a občanského zákoníku po reformě v SR“ Prof. JUDr. Marek Števček, PhD., UK v Bratislave
 
Dědické právo

 • „Evropské dědické nařízení v německé a české aplikační praxi od roku 2015 – rozhodnutí, zkušenosti, perspektiva“ Dr. Stephan Heidenhain, advokát
 • „Aktuální judikatura NS ČR v dědickém řízení (mj. ve vztahu k evropskému dědickému nařízení)“ JUDr. Roman Fiala, místopředseda NS ČR

Profesní odpovědnost za poradenství advokátem

 • „Profesní odpovědnost rakouského advokáta za poradenství“ Univ.-Prof. Dr. Michael Enzinger, advokát, prezident RAK Wien a Mag. Petra Černochová, advokát, RAK Wien
 • „Rozlišování mezi zájmem a oprávněným zájmem klienta“ JUDr. Vladimír Jirousek, předseda ČAK a Mgr. Robert Němec, LL.M., místopředseda ČAK, advokát

Trestní právo


 • „K nakládání s vlastním a svěřeným majetkem při totožnosti konečného vlastníka a k pojmu škody z hlediska trestně právní odpovědnosti“ JUDr. František Púry, Ph.D., NS ČR, PF UK Praha
 • „Možnost vyvinění se právnické osoby z trestní odpovědnosti ve světle aktualizované metodiky Nejvyššího státního zastupitelství“ Mgr. Jitka Logesová, advokát  

Správní právo

 • „Vybrané otázky administratívneho sankcionovania v praxi“ JUDr. Jozef Milučký, NS SR
 • „Odpovědnost soudce za rozhodnutí a kárná řízení soudců“ JUDr. PhDr. Karel Šimka,LL.M., Ph.D., NSS ČR


14. 6. 2019 - pátek

Obstrukce v jednotlivých řízeních

 • „Odpovědnost soudce a obžalovaného za průtahy a obstrukce v trestním řízení“ Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph. D., předseda NS ČR, PF UK Praha
 • „Průtahy a obstrukce v německém trestním řízení„ Dr. Andreas von Máriássy, advokát 
 • „Průtahy a obstrukce v českém civilním řízení a specifika obstrukcí v insolvenčním řízení„ JUDr. Zdeněk Krčmář, NS ČR  
 • „Průtahy a obstrukce v rakouském civilním řízení„ Mag. Dr. Jürgen Rassi, OGH Wien 
 • „Průtahy a obstrukce v rozhodčím řízení“ Mgr. Dušan Sedláček, advokát

Evropské právo

 • „Proč před Tribunálem EU nejsou používány obstrukční prostředky“ Prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc., soudkyně Tribunálu, Lucemburk
 • „Srovnání některých aspektů přezkumu zákonnosti (správních rozhodnutí) českými a unijními soudy“ JUDr. Jan M. Passer, Ph.D., LL.M., soudce Tribunálu, Lucemburk 
 • „Odpovědnost při použití umělé inteligence“ Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen, prezident KJT, advokát, Kolín nad Rýnem

Kybernetické právo

 • „Elektronická identifikace pro spolehlivý procesně právní důkaz právního jednání" Doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., PF MU Brno
 • „Elektronická identita při elektronickém hmotněprávním jednání“ Mgr. František Korbel, Ph.D., advokát
 • „Nové technologie a právo: změna formy či proměna podstaty?” Mgr. Michal Bobek, Ph.D., gen. advokát u Soudního dvora v Lucemburku 

Slavnostní recepce s vyhlášením ocenění společnosti: * Autorská cena * Pocta judikátu * Prestižní cena15. 6. 2019 - sobota

Ochrana spotřebitele

 • „Aktuálne otázky ochrany spotrebiteĺa v Slovenskej republike“ Doc. JUDr. Monika Jurčová PhD., Právnická fakulta TU Trnava
 • „Novelizace směrnice o nekalých obchodních praktikách ve vztahu k problematice dvojí kvality zboží“ Doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M., PF UP v Olomouci 
 • „Návrh směrnice o některých aspektech smluv o prodeji zboží v kontextu českého soukromého práva“ Doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., PF MU Brno
 • „Rozkazní řízení a ochrana spotřebitele“ Doc. JUDr. Milan Hulmák Ph.D., PF UP v Olomouci
 • „Ochrana spotřebitele v nekalosoutěžním právu„ Doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc., Ústav štátu a práva SAV

Korporátní právo

 • „Smlouva o výkonu funkce statutárního orgánu v obchodních společnostech“ Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., UK v Bratislave
 • „Střet zájmů člena statutárního orgánu ve vazbě na pravidla corporate governance" Doc. JUDr. Ivana Štenglová, PF UK Praha, VSCI Praha 
 • „Kogentnost a dispozivita korporátního práva – jejich vzájemné ohraničení v judikatuře a právní teorii“ JUDr. Petr Šuk, NS ČR 
 • „Omezení zástupčího oprávnění při vstupu právnické osoby do likvidace pro jednání, které nenaplňuje účel likvidace“ JUDr. Kateřina Eichlerová PhD., PF UK Praha

Zakončení konference, závěrečný přípitek

Konferenci pořádají
Karlovarské právnické dny - společnost českých, německých, slovenských a rakouských právníků, z.s.,

a

Česká advokátní komora ~ Deutscher Anwaltverein e.V. ~ Slovenská advokátska komora ~ Ústav štátu a práva SAV

dále se na přípravě odborné části konference podílejí
Forschungsinstitut für Mittel- und Osteuropäisches Wirtschaftsrecht, Wien ~ Industrie- und Handelskammer Oberfranken ~ Internationales Fachinstitut für Steuer- und Wirtschaftsrecht e.V. ~  Ústav státu a práva AV ČR ~ Ministerstvo spravedlnosti  ČR ~ Notářská komora ČR ~ Notárska komora SR  ~ Unie podnikových právníků ČR, z.s.

Program konference je stanoven programovým grémiem společnosti, jehož členy tvoří přední představitelé justice, teorie a praxe z České a Slovenské republiky

Mediální partneři
Atlas consulting, spol. s r.o. ~ Nakladatelství Leges, s.r.o. ~  EPRAVO.CZ ~  Nakladatelství Wolters Kluwer ČR a.s.  ~  Nakladatelství C.H. Beck s.r.o. ~  IWRZ - Zeitschrift für Internationales Wirtschaftsrecht  ~  OBCZAN, z.s. ~  Konkursní noviny  ~ Economia, a.s. - Právní rádce  ~ Právní prostor ~ Advokátní deník

Náklady konference jsou  hrazeny  z účastnických poplatků (cca 60 %), z příspěvků ČAK, DAV, SAK, ÚŠaP SAV (cca 15 %)  a z příspěvků partnerů konference (cca 25 %)

Partneři konference
AGROFERT, a.s.  ~  ČEZ, a.s.

Konference je pořádána pod záštitou
Soudcovské unie ČR

Účast na konferenci
Konference se účastní právníci z různých oborů práva z praxe, justice i teorie, zejména z ČR, Rakouska, SRN a SR
Základní poplatek za účast na konferenci a závěrečné recepci činí 9 800 Kč / 480 EUR + DPH.
Simultánně tlumočeno do ČJ/NJ (13. a 14.6.2019)
Průběžná projekce textů zákona a judikatury
Počet účastníků je omezen na 150 osob.

PODMÍNKY ÚČASTI A REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ NALEZNETE NA WWW.KJT.CZ

Karlovarské právnické dny - společnost českých, německých, slovenských a rakouských právníků, z.s., IČ 26670020, sídlo Národní 10, 110 00 Praha 1

Změna programu vyhrazena.

ČASOVÉ USPOŘÁDÁNÍ A VEŠKERÉ DALŠÍ INFORMACE KE KONFERENCI A ORGANIZAČNÍM ZÁLEŽITOSTEM NALEZNETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NAŠÍ SPOLEČNOSTI NEBO VÁM JE POSKYTNE TECHNICKÝ SEKRETARIÁT KONFERENCE: Dagmar Korecká, tel: 602 349 069, E-mail: kjt@kjt.cz

ANKETNÍ LÍSTEK
 
© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk