9.2.2024
ID: 5986upozornenie pre užívateľov

Boj proti obchodovaniu s ľuďmi: Rada a Európsky parlament sa dohodli na posilnení pravidiel

222dc7bfb8ef2a5b8da91a8bff1852c5/shutterstock_1917422084.jpg
Zdroj: shutterstock.com

Dnes Belgické predsedníctvo Rady a zástupcovia Európskeho parlamentu dosiahli predbežnú dohodu o tom, že medzi druhy vykorisťovania, na ktoré sa vzťahuje právny predpis EÚ v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi, sa zahrnie nútené manželstvo, nezákonná adopcia a nezákonné náhradné materstvo. Aktualizácia smernice o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu bude tiež od krajín EÚ vyžadovať, aby zabezpečili, že ľudia, ktorí vedome využívajú služby, ktoré poskytujú obete obchodovania s ľuďmi, môžu čeliť sankciám. Ďalšie zmeny sa týkajú posilnenia podpory a pomoci obetiam ako aj preventívnych opatrení.

Nútené manželstvo, nezákonná adopcia a nezákonné náhradné materstvo

Vyjednávači Rady a Európskeho parlamentu sa dohodli, že v smernici sa výslovne uvedie, že vykorisťovanie na účely náhradného materstva, nútené manželstvo a nezákonná adopcia sú druhy vykorisťovania, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti definície obchodovania s ľuďmi. Pokiaľ ide o obchodovanie s ľuďmi súvisiace s vykorisťovaním na účely náhradného materstva, ktoré spočíva v tom, že žena súhlasí s tým, že porodí dieťa pre inú osobu alebo pár, ktorí sa po narodení stanú jeho rodičmi, úprava sa zameriava na tých, ktorí prinútia alebo oklamú ženy, aby pôsobili ako náhradné matky.

Zahrnutie týchto foriem obchodovania s ľuďmi do právneho predpisu EÚ v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi bude zohľadňovať rozšírenosť a závažnosť týchto foriem vykorisťovania.

Tresty a sankcie

Rovnako ako v prípade súčasnej smernice sa nové druhy vykorisťovania (nútené manželstvo, nezákonná adopcia a nezákonné náhradné materstvo) budú trestať trestom odňatia slobody s hornou hranicou najmenej päť rokov alebo najmenej desať rokov v prípade závažných trestných činov.

Rada a Parlament EÚ sa tiež rozhodli, že do právneho predpisu zahrnú novú priťažujúcu okolnosť, aby zohľadnili zosilňujúci účinok, ktorý môžu na obchodovanie s ľuďmi mať informačné a komunikačné technológie (IKT). To zahŕňa skutočnosť, keď páchateľ prostredníctvom IKT umožnil šírenie alebo sa dopustil šírenia snímok, videí alebo podobných materiálov sexuálnej povahy, ktoré sa týkali obete.

Posilnia sa aj sankcie voči právnickým osobám, ako sú spoločnosti, ktoré sú zodpovedné za trestné činy obchodovania s ľuďmi. Odteraz budú tieto sankcie zahŕňať aj vylúčenie z prístupu k verejnému financovaniu vrátane výberových konaní, grantov, koncesií a licencií a odňatie povolení a oprávnení na vykonávanie činností, ktoré viedli k spáchaniu trestného činu.

Využívanie služieb, ktoré poskytujú obete obchodovania s ľuďmi

Dohoda medzi Radou a Európskym parlamentom ukladá, že ak osoba využíva službu, ktorú poskytuje obeť obchodovania s ľuďmi, s vedomím, že táto osoba je obeťou, členské štáty musia takéto konanie považovať za trestný čin. V takýchto prípadoch musia zabezpečiť, aby sa za tento trestný čin ukladali účinné, primerané a odrádzajúce sankcie.

Podľa súčasnej právnej úpravy mali členské štáty iba zvážiť, či využívanie služieb poskytovaných osobami vykorisťovanými obchodníkmi s ľuďmi budú považovať za trestný čin.

Ďalšie kroky

Dnešná predbežná dohoda bude predložená zástupcom členských štátov v Rade (Coreperi), aby ju potvrdili. Obe inštitúcie ju budú musieť formálne prijať.

Podkladové informácie

V roku 2011 prijala EÚ smernicu o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí tohto trestného činu. Ide o kľúčový nástroj v boji proti obchodovaniu s ľuďmi, pretože stanovuje minimálne pravidlá týkajúce sa vymedzenia trestných činov a sankcií (na vnútroštátnej úrovni). Okrem toho sa v nej uvádzajú aj pravidlá na posilnenie prevencie a ochrany obetí pre celú EÚ.

Podľa údajov Európskej komisie je hlavným účelom obchodovania s ľuďmi sexuálne a pracovné vykorisťovanie. Žobranie alebo odoberanie orgánov, ktoré sú už výslovne uvedené v smernici z roku 2011, ako aj nútené manželstvo a nezákonná adopcia, ktoré sa výslovne neuvádzajú, však v súčasnosti predstavujú 11 % všetkých obetí v EÚ v roku 2020.

 

Zdroj: TS EU


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk