28.9.2021
ID: 5214upozornenie pre užívateľov

Konkurenčná doložka v pracovnoprávnych a obchodnoprávnych vzťahoch

Obmedzenie výkonu inej (konkurenčnej) činnosti pre jedného z účastníkov zmluvného vzťahu sa v aplikačnej praxi vyskytuje už pomerne často. Využívanie konkurenčnej doložky však má svoje špecifiká v závislosti od toho, či ide o obchodno - právny alebo pracovno - právny vzťah resp. od toho, v akom zmluvnom type má byť uplatnená. V prípade, že konkurenčná doložka je dojednaná v rozpore so zákonom, hrozí, že sa dotknutý účastník bude domáhať jej neplatnosti.

Zároveň, bez ohľadu na právny základ konkurenčnej doložky, obmedzenie účastníka zmluvy v  ďalšom výkone jeho zárobkovej činnosti nesmie zasahovať do ústavného práva na výkon zárobkovej činnosti, nemá spôsobovať nekalú súťaž a nemá porušovať ani pravidlá hospodárskej súťaže.

Konkurenčná doložka  v pracovnom práve

V Zákonníku práce je obmedzenie výkonu inej zárobkovej činnosti zamestnanca upravené pre prípad trvania pracovného pomeru a súbežného výkonu inej zárobkovej činnosti týmto zamestnancom, a tiež aj  pre prípad obmedzenia zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru. V zmysle ustanovenia § 83 Zákonníka práce platí,  že zamestnanec môže popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere vykonávať inú zárobkovú činnosť len s predchádzajúcim písomným súhlasom zamestnávateľa.

Ustanovenie § 83a Zákonníka práce upravuje podmienky, za splnenia ktorých môže dôjsť k obmedzeniu výkonu konkurenčnej zárobkovej činnosti zamestnanca aj po skončení pracovného pomeru u zamestnávateľa, najdlhšie počas obdobia jedného roka.  Vyššie uvedené platí len v prípade, ak ide o výkon takej zárobkovej činnosti zamestnanca, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter.

Formálnou  podmienkou  pre platné dojednanie konkurenčnej doložky je vzájomná písomná dohoda zmluvných strán. Konkurenčná doložka môže byť dohodnutá priamo v pracovnej zmluve, alebo je možné ju dohodnúť aj následne - po vzniku pracovného pomeru, a to formou dodatku k pracovnej zmluve.  

Konkurenčná doložka v pracovnom práve môže byť platne dohodnutá len so zamestnancom, ktorý  v priebehu trvania pracovného pomeru má možnosť nadobudnúť informácie alebo znalosti, ktoré nie sú bežne dostupné a ich využitie by mohlo privodiť zamestnávateľovi podstatnú ujmu.

Rozsah takýchto informácií by si mal zamestnávateľ vymedziť vo svojom záujme vo vnútornom predpise. Ide o uplatnenie zásady proporcionality, preto obmedzovanie zamestnanca zo strany zamestnávateľa nad nevyhnutnú mieru by mohol súd obmedziť alebo celkom zrušiť[1].

Odsek 3 ustanovenia § 83a Zákonníka práce totiž priamo zakotvuje oprávnenie súdu záväzok zamestnanca obmedziť alebo zrušiť, v prípade, ak obmedzenie zárobkovej činnosti dohodnuté v pracovnej zmluve je väčšie, ako to vyžaduje potrebná miera ochrany zamestnávateľa.

Keďže konkurenčná doložka v pracovnom práve po skončení pracovného pomeru zamestnanca predstavuje obmedzenie zamestnanca v jeho ďalšej zárobkovej činnosti, zákonodarca v Zákonníku práce zakotvil odplatnosť obmedzenia výkonu zárobkovej činnosti a to tým, že zakotvil povinnosť zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi peňažnú náhradu vo výške najmenej 50 % priemerného mesačného zárobku zamestnanca za každý mesiac plnenia záväzku zamestnanca.

Konkurenčná doložka  v zmluve o obchodnom zastúpení

Pokiaľ ide o obchodnoprávne vzťahy, konkurenčná doložka je v Obchodnom zákonníku výslovne uvedená v ustanoveniach regulujúcich úpravu zmluvy o obchodnom zastúpení a to v ustanovení § 672a Obchodného zákonníka nasledovne: ,,V zmluve možno písomne dohodnúť, že obchodný zástupca nesmie najdlhšie dva roky po skončení zmluvy na určenom území alebo voči určenému okruhu zákazníkov na tomto území vykonávať na vlastný alebo cudzí účet činnosť, ktorá bola predmetom obchodného zastúpenia, alebo inú činnosť, ktorá by mala súťažnú povahu voči podnikaniu zastúpeného.“

Pre platné dojednanie konkurenčnej doložky v zmluve o obchodnom zastúpení je teda nevyhnutné, aby doložka obsahovala:

  • obdobie trvania obmedzenia, ktoré začína plynúť od skončenia zmluvy o obchodnom zastúpení
  • vymedzenie rozsahu  - teritoriálne, teda určením konkrétneho územia, na ktorom obchodný zástupca nie je oprávnený vykonávať konkurenčnú činnosť alebo personálne, teda určením okruhu zákazníkov

Ako uvádza Najvyšší súd Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí[2]: ,,Požiadavkou na obmedzenie zákazu konkurencie, ako z hľadiska doby jej trvania, tak z hľadiska územného a prípadne tiež osobného rozsahu (čo do okruhu tretích osôb), potom zákonná úprava sleduje ochranu oprávnených záujmov obchodného zástupcu ako podnikateľa. Ide o to, aby obmedzenie práva obchodného zástupcu podnikať malo jasne vymedzené hranice, stanovené v konkurenčnej doložke a aby takto dojednaný zákaz konkurencie neobmedzoval obchodného zástupcu viac, než koľko vyžaduje potrebná miera ochrany zastúpeného.“

Obdobne ako v Zákonníku práce aj Obchodný zákonník v odseku 2 ustanovenia § 672a Obchodného zákonníka zakotvuje oprávnenie súdu v prípade pochybností konkurenčnú doložku, ktorá by obmedzovala obchodného zástupcu viac, ako vyžaduje potrebná miera ochrany zastúpeného, obmedziť alebo vyhlásiť za neplatnú.

Konkurenčná doložka v iných zmluvných typoch

Obchodný zákonník okrem právnej úpravy konkurenčnej doložky v zmluve o obchodnom zastúpení neobsahuje úpravu zákazu konkurencie pri iných zmluvných typoch ako je zmluva o obchodnom zastúpení. Je však možné sa oprieť o ustanovenie § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorý umožňuje uzatváranie tzv. nepomenovaných zmlúv ak ich predmet a obsah je dostatočne jasný.

V aplikačnej praxi však k dojednávaniu konkurenčných  doložiek dochádza. Keďže však právna úprava v tejto oblasti chýba,  možno sa oprieť aj o rozhodnutia súdov. Napr. často citované rozhodnutie Najvyššieho súdu SR[3] dojednanie konkurenčnej doložky aj v iných zmluvách pripúšťa , a to bez ohľadu na to, o akú zmluvu ide. Avšak  iba za splnenia podmienky, že budú splnené náležitosti kogentného ustanovenia § 672a Obchodného zákonníka, v opačnom prípade by toto dojednanie bolo neplatné.

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že úprave zmluvných vzťahov v tejto oblasti je treba venovať náležitú pozornosť tak, aby boli konkurenčné doložky dojednané platne.

Prípadným obmedzeniam plynúcim z práva nekalej súťaže a antimonopolného práva (práva ochrany hospodárskej súťaže) sa budeme venovať nabudúce.  Aj tieto pravidlá je však potrebné dodržiavať nakoľko okrem zmeny obsahu zmluvy súdom ich porušenie môže spôsobiť aj udelenie zásadných sankcií zo strany verejných orgánov.

Vaculciakova
JUDr. Rastislav Masnyk, MBA,
advokát

Vaculciakova
JUDr. Ivana Vaculčiaková,
advokátka
 

Masnyk_logo

Masnyk Legal s.r.o.

Ťahanovské riadky 25
040 01 Košice

Tel:  +421 55 72 87 274
Fax : +421 55 72 87 276
email: office@masnyklegal.sk

 

[1]In.: Barancová,  Zákonník práce komentár k ustan. § 83a, vydavateľstvo C.H.BECK 2019

[2] Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR 5Obdo/14/2017

[3] Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR 4Obdo/17/2016


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk