4.7.2014
ID: 2188upozornenie pre užívateľov

Nevyplatenie faktúry ako trestný čin

Poslanci Národnej rady SR Igor Matovič a Martin Fecko podali dňa 25.04.2014 návrh na vydanie zákona, ktorým sa mal doplniť zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov o novú skutkovú podstatu trestného činu pod ustanovením §214a a to nevyplatenie faktúry.

 
 AK Kollar
 
Zamýšľanou legislatívnou zmenou sa mala vytvoriť trestno-právna ochrana pre živnostníkov voči spoločnostiam, ktoré im údajne často nevyplácali faktúry za ich vykonanú prácu a živnostníci mali údajne veľmi obmedzené možnosti pri vymáhaní svojich faktúr súdnou cestou. Trestno-právna ochrana sa mala živnostníkom poskytnúť v tom prípade, ak im nebola vyplatená cena práce z vystavenej faktúry do 30 dní po jej splatnosti a páchateľ tohto trestného činu mal peňažné prostriedky na jej vyplatenie, ktoré nevyhnutne nepotreboval na zabezpečenie činnosti podnikateľa, ktorý je fyzickou osobou alebo činnosti právnickej osoby. Subjektom tohto trestného činu mal byť štatutárny orgán právnickej osoby alebo podnikateľ, ktorý je fyzickou osobou alebo ich zástupca alebo prokurista. Trestná sadzba odňatia slobody sa mala pohybovať v rozmedzí od troch rokov do dvanásť rokov najmä v závislosti od výšky spôsobenej škody. Dňa 27.06.2014 sa hlasovalo v Národnej rade SR o tom, či bude predmetný návrh zákona prerokovaný aj v druhom čítaní, avšak neprešiel do druhého čítania nakoľko v jeho prospech hlasovalo len 24 poslancov NR SR z prítomných 129 poslancov NR SR.

Určite niet pochýb o tom, že prepracovanejší podobný návrh doplnenia Trestného zákona v znení neskorších predpisov by určite zvýšil vymožiteľnosť nezaplatených faktúr poskytovateľovi tovarov a služieb nie len z dôvodu trestno-právnej ochrany ale aj z dôvodu, že štatutárny orgán právnickej osoby alebo podnikateľ – fyzická osoba, prípadne iné osoby zodpovedné za konanie dlhujúceho subjektu by boli priamo trestne zodpovední za nevyplatenie faktúry. Tiež by to pravdepodobne prispelo k tomu, že by dochádzalo menej k prevodom obchodných spoločností na iných spoločníkov, prípadne k zlučovaniu viacerých obchodných spoločností do jednej obchodnej spoločnosti, potom ako daná obchodná spoločnosť nebola schopná splniť si svoje splatné i budúce záväzky.   


Zdroj: NRSR


JUDr. Pavol Kollár ml.

JUDr. Pavol Kollár ml.,
advokát


Advokátska kancelária/Law Firm JUDr. Pavol Kollár

Lehotského 4,
811 06 Bratislava


Tel.: +421 2 207 27 776
Fax:  +421 2 207 46 155
e-mail: kollar@judrkollar.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk