26.4.2013
ID: 123upozornenie pre užívateľov

Novela antidiskriminačného zákona

Od 1. apríla 2013 nadobudla účinnosť novela zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Antidiskriminačný Zákon), ktorá prinesie zmeny v oblasti poistenia ako aj v oblasti ochrany rasových a etnických skupín a národnostných menšín.

 
 PRK Partners logo
 
Novela výrazne zasiahla do oblasti poisťovníctva, kde Antidiskriminačný zákon poskytoval možnosť používania rozdielov založených na odlišnosti pohlaví pri stanovení výšky poistného a výpočtu poistného plnenia poisťovňami bez toho, aby bol takýto prístup považovaný za diskriminačný. Od 1. apríla 2013 sa takýto rozdielny prístup, s výnimkou poistných zmlúv uzavretých pred 1. aprílom 2013, považuje za diskrimináciu. Táto zmena bola prijatá za účelom zosúladenia Antidiskriminačného zákona so smernicou Rady č. 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovarom a službám (Smernica), a to v nadväznosti na rozhodnutie Európskeho súdneho dvora vo veci Test-Achats (C-236/09, Ú. V. EÚ C 130, 30.4.2011, s. 4), v ktorom Európsky súdny dvor s účinnosťou od 21. decembra 2012 vyhlásil článok 5 ods. 2 Smernice za neplatný. Uvedený článok Smernice povoľoval prijať zákonnú úpravu umožňujúcu rozdiely v prémiách a zľavách jednotlivcov, v prípade, že pohlavie bolo použité ako určujúci faktor pri hodnotení rizika na základe príslušných a presných poistno-matematických a štatistických údajov.
 
Novela ďalej rozširuje možnosť aplikácie dočasných vyrovnávacích opatrení na príslušníkov rasových a etnických skupín a národnostných menšín (tzv. pozitívna diskriminácia). Prijatie dočasných vyrovnávacích opatrení smerujúcich k odstráneniu znevýhodnení (najmä sociálnych a ekonomických) vyplývajúcich z príslušnosti k uvedeným skupinám teda nebude považované za diskrimináciu. Novela zároveň rozširuje okruh subjektov, ktoré môžu dočasné vyrovnávacie opatrenia prijímať. Sú nimi všetky orgány verejnej správy ako aj iné právnické osoby. Účelom tejto zmeny bolo zosúladenie príslušných ustanovení so Smernicou a odporúčaniami Výboru pre odstránenie diskriminácie žien pri OSN.

 
Ida Budayová Kuklišová

Mgr. Ida Budayová Kuklišová,
advokátka

Veronika Hrušovská

JUDr. Veronika Hrušovská,
advokátska koncipientka


PRK Partners s.r.o.

Hurbanovo námestie 3
811 06 Bratislava 1

Tel.: +421 232 333 232
Fax:  +421 232 333 222
e-mail: bratislava@prkpartners.com


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk