11.8.2023
ID: 5826upozornenie pre užívateľov

Rozhodnutie ústavného súdu týkajúce sa doručovania písomností v civilnom konaní

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. IV. ÚS 53/2023 rozhodoval o ústavnej sťažnosti sťažovateľky, ktorou namietala porušenie práva na súdnu ochranu a práva na spravodlivé súdne konanie postupom a rozhodnutím okresného súdu.

Sťažovateľka je účastníčkou konania o vyhlásenie konkurzu na okresnom súde v postavení navrhovateľky. Prostredníctvom svojho právneho zástupcu okresnému súdu podala návrh dlžníka na vyhlásenie konkurzu z dôvodu predlženia. Aj napriek tomu, že mala zástupcu na celé konanie a okresný súd mal doručovať písomnosti len zástupcovi, okresný súd zástupcovi nedoručoval. Išlo o uznesenie okresného súdu, ktorým okresný súd vyzval sťažovateľku na odstránenie nedostatkov návrhu a o uznesenie okresného súdu o odmietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu, ktorým okresný súd odmietol návrh z dôvodu, že sťažovateľka neodstránila nedostatky návrhu, na ktorých odstránenie bola vyzvaná.

Sťažovateľka upozornila okresný súd na nesprávnosť doručovania a navrhla okresnému súdu, aby v konaní pokračoval. Reakciou okresného súdu na predmetné upozornenie bolo doručenie predmetných uznesení okresného súdu právnemu zástupcovi sťažovateľky.

Sťažovateľka v ústavnej sťažnosti argumentovala, že z dôvodu nesprávneho doručovania písomností okresným súdom nemohla odstrániť nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu a vo veci sa vyjadriť. Spoliehajúc sa na zastúpenie v konaní a na doručovanie písomností zástupcovi, nereagovala na výzvu okresného súdu na odstránenie nedostatkov návrhu, keďže bola vo veci zastúpená a mal sa vyjadriť jej zástupca, ktorého na tieto úkony splnomocnila. Sťažovateľka nie vlastnou vinou nemohla odstrániť nedostatky návrhu. V dôsledku nedoručenia výzvy na odstránenie nedostatkov návrhu zástupcovi sťažovateľky okresný súd odmietol jej návrh na vyhlásenie konkurzu. V súvislosti s vymedzeným predmetom ústavnej sťažnosti považuje ústavný súd za potrebné zvýrazniť, že podľa § 196 zákona o konkurze a reštrukturalizácii ak tento zákon neustanovuje inak, na začatie konkurzného konania, na konkurzné konanie, na začatie reštrukturalizačného konania, na reštrukturalizačné konanie a konanie o oddlžení sa primerane použijú ustanovenia Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“).

Podľa § 110 ods. 1 CSP platí, že ak má strana zástupcu so splnomocnením na celé konanie, doručuje sa písomnosť len tomuto zástupcovi. Písomnosť sa doručuje aj strane, ak strana má osobne v konaní niečo vykonať alebo ak o tom súd rozhodne s ohľadom na povahu veci. Výzva na zaplatenie súdneho poplatku, ako aj procesné poučenia vydané súdom sa doručujú iba zástupcovi.

Ústavný súd zastáva názor, že v rámci civilného konania platí pravidlo, že ak má účastník konania zástupcu s plnomocenstvom pre celé konanie, je súd povinný doručovať písomnosti tomuto zástupcovi, a preto ak má účastník zástupcu s plnomocenstvom pre celé konanie, je doručovanie iba účastníkovi neúčinné.

Ústavný súd preto rozhodol, že uznesením okresného súdu bolo porušené základné právo sťažovateľky na súdnu ochranu a právo na spravodlivé súdne konanie. Zároveň napadnuté uznesenie zrušil a vec vrátil okresnému súdu na ďalšie konanie.

Po zrušení napadnutého uznesenia a vrátení veci na ďalšie konanie bude okresný súd povinný doručiť výzvu na odstránenie vád návrhu právnemu zástupcovi dlžníka a opätovne rozhodnúť o návrhu na vyhlásenie konkurzu, pričom bude viazaný právnym názorom ústavného súdu vyjadreným v tomto náleze.

Úplné znenie nálezu ústavného súdu č. k. IV. ÚS 53/2023 z 9. mája 2023 je zverejnené na webovom sídle ústavného súdu.

Upozornenie:
Tlačová správa slúži výlučne na informovanie o rozhodovacej činnosti ústavného súdu, nenahrádza rozhodnutie ústavného súdu a nie je preň záväzná.

Zdroj:
Ústavný súd Slovenskej republiky, TLAČOVÁ SPRÁVA č. 50/2023, 9. august 2023


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk