4.11.2022
ID: 5584upozornenie pre užívateľov

Novela Zákonníka práce umožní uzatvárať nový typ dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce

S účinnosťou od 1. januára 2023 v zmysle novely Zákonníka práce (novela zverejnená v Zbierke zákonov ako zákon č. 248/2022 Z. z. zo dňa 15.06.2022) bude možné na sezónne práce (presne špecifikované v prílohe č. 1b k Zákonníku práce) uzatvárať osobitný typ dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce.

Sezónne práce je možné v zmysle Zákonníka práce vykonávať na základe:

 • pracovnej zmluvy, kedy vzniká medzi zamestnávateľom a zamestnancom pracovný pomer alebo
 • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Sezónnou prácou v zmysle Zákonníka práce sú práce, ktoré sú závislé od striedania ročných období, každý rok sa opakujú a nepresahujú osem mesiacov v kalendárnom roku.

V prípade sezónnych prác, ak sú vykonávané na základe pracovnej zmluvy uzatvorenej na určitú dobu je možné ďalšie predĺženie (t. j. viac ako dvakrát) alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky.

Sezónne práce je možné vykonávať aj na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej práci študentov), ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom (dohoda o vykonaní práce) alebo ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce (dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov).

Vo všeobecnosti zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru iba výnimočne.

Podmienka výnimočnosti v zmysle predchádzajúcej vety sa v zmysle novely Zákonníka práce od 01.01.2023 nevzťahuje na dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce osobitne upravenej v § 228a ods. 1 písm. b) Zákonníka práce.

Takúto dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce možno od 01.01.2023 uzatvoriť a vykonávať na jej základe pracovnú činnosť v rozsahu najviac 520 hodín v kalendárnom roku, ak ide o výkon sezónnej práce podľa prílohy č. 1b k Zákonníku práce.

Pri dohode o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce

 • sa do rozsahu pracovnej činnosti započítava aj pracovná činnosť vykonávaná zamestnancom pre toho istého zamestnávateľa na základe inej dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce,
 • priemerný týždenný pracovný čas za dobu trvania dohody, najviac však za štyri mesiace, nesmie presiahnuť 40 hodín.

Dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce možno uzatvoriť najviac na 8 mesiacov.

V dohode možno dohodnúť spôsob jej skončenia. Okamžité skončenie dohody možno dohodnúť len na prípady, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer. Ak spôsob skončenia nevyplýva priamo z uzatvorenej dohody, možno ju skončiť dohodou účastníkov k dohodnutému dňu a jednostranne len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom sa písomná výpoveď doručila.

Odmena za vykonanú prácu je splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala.

Presné vymedzenie jednotlivých druhov sezónnej práce, na ktoré je možné uzatvoriť dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce je uvedené v prílohe č. 1b k Zákonníku práce nasledovne:

Sezónnou prácou na účely dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce je pracovná činnosť, ktorá je závislá od striedania ročných období, každý rok sa opakuje a nepresahuje osem mesiacov v kalendárnom roku,

a) v poľnohospodárstve pri pestovaní, zbere, triedení a skladovaní

 1. vybraných druhov ovocia, najmä jahôd, liesky obyčajnej, bazy čiernej, egrešov, malín, ríbezlí, ruže jabĺčkovej, broskýň, čerešní, marhúľ, nektáriniek, ringlôt, sliviek, jabĺk, hrušiek a višní,
 2. viniča,
 3. vybraných druhov zeleniny, najmä šalátu, špenátu, cibule, cesnaku, póru, kapusty, kelu, karfiolu, kalerábu, ružičkového kelu, cvikly, mrkvy, reďkvi a reďkovky, petržlenu, špargle, baklažánu, cukety, dyne, kukurice cukrovej, melónu, papriky, tekvice okrem tekvice určenej pre produkciu semien na konzum a lisovanie, uhorky nakladačky, uhorky šalátovej a rajčiakov,
 4. zemiakov,
 5. chmeľu,
 6. osivovej kukurice určenej na kastráciu,
 7. rastlinného množiteľského materiálu uvedeného v prvom až šiestom bode,

 

b) v cestovnom ruchu pri

 1. preprave osôb po riekach, kanáloch, jazerách alebo iných vnútrozemských vodných cestách vrátane vodných ciest vo vnútri prístavov alebo lodeníc,
 2. prenájme a lízingu rekreačných potrieb alebo športových potrieb,
 3. prevádzkovaní táborov,
 4. prevádzke umelých vodných plôch,
 5. prevádzke lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov,
 6. prevádzke reštaurácií a pohostinstiev, ak potreba výkonu pracovnej činnosti je priamo závislá od prevádzkovania činností uvedených v prvom bode až piatom bode,
 7. prevádzke ubytovacích zariadení, ak potreba výkonu pracovnej činnosti je priamo závislá od prevádzkovania činností uvedených v prvom bode až piatom bode,

 

c) v potravinárstve pri spracovaní poľnohospodárskych produktov uvedených v písmene a),

d) v lesnom hospodárstve pri

 1. produkcii lesného reprodukčného materiálu,
 2. zakladaní, obnove a výchove lesa s cieľom zabezpečiť trvalé plnenie funkcií lesa.


Mgr. Martina Poliačiková

Advokát


RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Vysoká 2/B
811 06 Bratislava

Tel.:    +421 2 3233 3444
Fax:    +421 2 3233 3443
e-mail: martina.poliacikova@r-p.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk