19.8.2014
ID: 2379upozornenie pre užívateľov

Pripravovaná novela zákona o spotrebiteľských úveroch

Legislatívne úsilie v oblasti ochrany spotrebiteľa neustalo. Ministerstvo financií Slovenskej republiky pripravilo návrh ďalšej rozsiahlej novely zákona o spotrebiteľských úveroch, s plánovaným začiatkom účinnosti od 1. januára 2015.

 
 PRK Partners logo
 
Nie je tomu tak dávno (väčšina zmien nadobudla účinnosť len v júni tohto roka), čo sa slovenskí podnikatelia museli prispôsobiť asi najrozsiahlejším zmenám v oblasti ochrany spotrebiteľa za posledné roky. Zmenám sa nevyhol takmer žiadny právny predpis týkajúci sa spotrebiteľov (mimochodom, nižšie uvedený prehľad "krásne" demonštruje rozdrobenosť spotrebiteľského práva na Slovensku):

  • zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa sa v období do marca do júla tohto roka menil dokonca až štyrikrát;
  • zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov bol taktiež novelizovaný, avšak tento "len" dvakrát.
  • starý zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji bol nahradený novým zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho; a
  • zmenám sa nevyhli ani príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka (dve novely) a nariadenie vlády č. 87/1995 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka.

(vyššie uvedené zmeny boli podrobne rozobraté aj na týchto stránkach, napríklad tu, tu alebo tu)

Zdá sa však, že vyššie uvedenými zmenami sa tohtoročná legislatívna smršť v tejto oblasti nekončí. Legislatívne úsilie v oblasti ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní spotrebiteľských úverov pokračuje a Ministerstvo financií Slovenskej republiky pripravilo návrh ďalšej (pomerne rozsiahlej) novely zákona o spotrebiteľských úveroch, s plánovaným začiatkom účinnosti už od 1. januára 2015.

Podľa dôvodovej správy sa návrh novely zákona o spotrebiteľských úveroch "zameriava na prijatie krokov, ktoré prispejú k transparentnosti a zvýšeniu výkonu kontroly na trhu spotrebiteľských úverov". Najzásadnejšími krokmi, ktoré predpokladá návrh novely sú (i) stanovenie povoľovacieho procesu na výkon činnosti veriteľa a (i) vytvorenie elektronického registra obsahujúceho údaje o poskytnutých spotrebiteľských úveroch.

Povoľovací proces

Podľa momentálne účinného znenia zákona o spotrebiteľských úveroch vedie Národná banka Slovenska (NBS) register veriteľov poskytujúcich spotrebiteľské úvery. Do súčasného registra veriteľov zapíše NBS veriteľa v prípade, ak spĺňa zákonné podmienky zápisu. V prípade veriteľa právnickej osoby sú to predovšetkým vek 18 rokov, bezúhonnosť, dôveryhodnosť a dosiahnutie požadovaného vzdelania a praxe osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom.

Návrh novely predpokladá nahradenie súčasného registračného procesu novým zoznamom veriteľov,  ktorí získali povolenie na poskytovanie spotrebiteľských úverov.[1] Povoľovací proces má spočívať v udelení povolenia NBS na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia poskytovania alebo v obmedzenom rozsahu.

Veriteľ teda na rozdiel od súčasnosti bude oprávnený začať poskytovať spotrebiteľské úvery až po získaní takéhoto povolenia (výnimku predstavujú banky, zahraničné banky a pobočky zahraničných bánk, ktoré sú oprávnené poskytovať spotrebiteľské úvery na základe bankového povolenia). Doba od podania úplnej žiadosti do vydania povolania NBS by podľa návrhu nemala prekročiť 3 mesiace.

Veriteľ bude musieť preukázať splnenie pomerne širokej škály podmienok. Tieto podmienky by sa dali zhrnúť predovšetkým do 3 základných oblastí:

  • (i) korporátne požiadavky,
  • (ii) systémové požiadavky, a
  • (iii) finančné požiadavky.

Medzi korporátne požiadavky v oblasti vnútornej organizácie spoločnosti možno zaradiť najmä skutočnosť, že veriteľ, ktorý ako právnická osoba bude chcieť poskytovať spotrebiteľské úvery bez obmedzenia rozsahu ich poskytovania, bude musieť mať formu akciovej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným. Návrh novely tiež stanovuje povinnosť preukázať sídlo alebo organizačnú zložku na území Slovenska.

Do rovnakej kategórie možno tiež zaradiť povinnosť zriadiť dozornú radu spoločnosti (a v prípade akciovej spoločnosti aj samostatný nezávislý orgán zodpovedný za vnútornú kontrolu), ako aj špecifické požiadavky bezúhonnosti, odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti osôb navrhovaných za členov štatutárnych orgánov, dozornej rady, prokuristov, vedúceho organizačnej zložky, prípadne osôb zodpovedných za vnútornú kontrolu.

Veriteľ je ďalej povinný NBS preukázať najmä prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami[2]. Veriteľ bude tiež povinný predložiť NBS grafické znázornenie a opis jeho vlastníckej a organizačnej štruktúry.

Súčasťou žiadosti o udelenie povolenia majú byť aj systémové požiadavky na postupy vo vnútornej činnosti veriteľa. Veriteľ bude povinný NBS spolu so žiadosťou preukázať vhodné a primerané organizačné postupy na posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať úver a na poskytovanie spotrebiteľských úverov. Uvedená požiadavka vychádza z  povinnosti veriteľa postupovať pri poskytovaní spotrebiteľského úveru obozretne.

Obozretné poskytovanie podľa návrhu novely nepoškodzuje spotrebiteľa a neohrozuje bezpečné poskytovanie spotrebiteľských úverov a je vykonávané s odbornou starostlivosťou, ktorú je veriteľ povinný hodnoverne preukázať. Podľa dôvodovej správy sa za "odbornú starostlivosť považuje predovšetkým súvisiaca povinnosť poskytnutia informácií pred uzatvorením zmluvy o spotrebiteľskom úvere a posúdenie schopnosti spotrebiteľa v budúcnosti splácať poskytnutý spotrebiteľský úver".

Návrh novely odstraňuje určitú nejednoznačnosť doterajšej úpravy ohľadom toho, či veriteľa podľa zákona o spotrebiteľských úveroch je možné považovať za povinnú osobu podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Po novom bude veriteľ, ako povinná osoba, povinný NBS predkladať návrh systému sledovania, predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

Ak bude veriteľ pri poskytovaní úverov využívať samostatných a viazaných finančných agentov, bude tiež povinný predložiť NBS aj opis spôsobu ich zamýšľaného využívania.

Návrh novely stanovuje ako jednu z finančných požiadaviek spodnú hranicu výšky základného imania veriteľa na úrovni 100.000,- EUR, pričom jeho výška nesmie počas celej doby poskytovania spotrebiteľských úverov klesnúť pod túto hranicu. Veriteľ je zároveň povinný NBS preukázať pôvod tohto peňažného vkladu a finančných zdrojov, z ktorých bude poskytovať spotrebiteľské úvery. Súčasne veriteľ dokladá NBS obchodný plán obsahujúci najmä predbežný rozpočet na prvé tri účtovné obdobia.

Návrh novely predpokladá aj možnosť veriteľa požiadať o povolenie na poskytovanie spotrebiteľských úverov v obmedzenom rozsahu. V prípade, ak veriteľ žiada o povolenie na obmedzené poskytovanie, nesmie počas 12 kalendárnych mesiacov od začiatku poskytovania spotrebiteľských úverov poskytnúť spotrebiteľské úvery v objeme viac ako 10.000,- EUR. V prípade, ak by túto hranicu prekročil, môže požiadať NBS o povolenie na neobmedzené poskytovanie spotrebiteľských úverov alebo svoju činnosť ukončiť, keďže prekročením vyššie uvedeného objemu mu povolenie na obmedzené poskytovanie zo zákona zaniká.

Podmienky na obmedzené poskytovanie spotrebiteľských úverov sú pre právnické osoby nastavené miernejšie. Na rozdiel od požiadaviek na neobmedzené poskytovanie, nemusia byť splnené požiadavky základného imania vo výške 100.000,- EUR a prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami.

Register údajov o spotrebiteľských úveroch

Ďalším, ako uvádza dôvodová správa, "prospotrebiteľským krokom" je zavedenie elektronického registra údajov o spotrebiteľských úveroch, ktorý súvisí s povinnosťou veriteľa posúdiť schopnosť spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver. Uvedenej povinnosti veriteľa zároveň zodpovedá povinnosť spotrebiteľa poskytnúť veriteľovi úplné, presné a pravdivé údaje.

Povinnosť vytvoriť spoločný register údajov je uložená všetkým veriteľom poskytujúcim spotrebiteľské úvery. Títo veritelia sú zároveň povinní, s predchádzajúcim písomným súhlasom spotrebiteľa, navzájom zdielať prostredníctvom registra údajov údaje o poskytnutých spotrebiteľských úveroch.

Ďalšie navrhované zmeny

Podľa momentálne účinnej právnej úpravy vedie súčasný register veriteľov NBS, avšak orgánom dohľadu nad poskytovaním spotrebiteľských úverov je Slovenská obchodná inšpekcia. Uvedenú nejednotnosť navrhuje novela odstrániť tým, že NBS sa má stať namiesto Slovenskej obchodnej inšpekcie aj orgánom dohľadu.

Návrh novely nanovo vymedzuje aj sankcie a ich výšku za nedodržanie ustanovení zákona prípadne podmienok povolenia samostatne pre fyzické a právnické osoby.

S "cieľom zachovania informovanosti a zamedzenia nežiaducich krokov na finančnom trhu" návrh novely tiež navrhuje zaviesť povinnosť veriteľa požiadať o predchádzajúci súhlas NBS na uskutočnenie zmien súvisiacich s jeho vnútornou organizáciou a činnosťou. V tejto súvislosti je napríklad osoba, ktorá má v úmysle nadobudnúť alebo zvýšiť účasť na veriteľovi povinná požiadať NBS o súhlas s týmto krokom.

Podobne je veriteľ povinný požiadať NBS o vyslovenie súhlasu so zmenou štatutárneho orgánu, prokuristu, členov dozornej rady a pod. Právny úkon, s ktorým NBS vyslovila svoj súhlas musí byť uskutočnený v lehote stanovenej NBS, inak súhlas zaniká. Právny úkon uskutočnený bez súhlasu NBS, napriek tomu, že sa podľa zákona vyžadoval, je podľa zákona neplatný. Dôvodová správa spresňuje, že v tomto ohľade by malo ísť o relatívnu neplatnosť.

Prechodné ustanovenia

V rámci prechodných ustanovení návrh novely stanovuje obdobie do 31. mája 2015, počas ktorého sú veritelia, ktorí boli zapísaní do súčasného registra veriteľov oprávnení naďalej poskytovať spotrebiteľské úvery. Veriteľ, ktorý chce poskytovať úvery aj po tomto dátume je povinný podať na NBS žiadosť o povolenie najneskôr do 28. februára 2015, inak mu bude zo zákona zrušený zápis v súčasnom registri veriteľov k 31. máju 2015.


Marián Baus

JUDr. Marián Baus,
advokát

Mgr. Veronika Pavlovičová

Mgr. Veronika Pavlovičová,
advokátska koncipientka


PRK Partners s.r.o.

Hurbanovo námestie 3
811 06 Bratislava 1

Tel.: +421 232 333 232
Fax:  +421 232 333 222
e-mail: bratislava@prkpartners.com


--------------------------------------------------------------------------------
[1] NBS by mala zverejňovať tento zoznam na svojom webovom sídle, pričom bude zložený na princípe formálnej publicity
[2] Za skupinu s úzkymi väzbami sa považuje akýkoľvek vzťah medzi dvoma alebo viacerými osobami, pri ktorom má jedna osoba v druhej osobe priamy podiel najmenej 20 % na jej základnom imaní alebo hlasovacích právach, prípadne ak ju kontroluje, alebo ak sú tieto osoby kontrolované tou istou osobou.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk