Bezpečnosť práce v praxi

Bezpečnosť práce v praxi

Autor:


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 11. 3. 2014Odborný mesačník pre riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Časopis je určený:

bezpečnostným technikom
autorizovaným bezpečnostným technikom
konateľom spoločností
vedúcim zamestnancov
zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť
podnikateľom
ale aj všetkým ostatným, ktorí zo zákona zodpovedajú za bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci.

Obsahom časopisu sú:

informácie k  plneniu povinnosti zamestnávateľov z hľadiska BOZP
prehľady a výklad nových právnych predpisov z oblasti BOZP
komentáre k novelám legislatívnych predpisov
názory a skúsenosti odborníkov z danej oblasti
zásady prevencie v oblasti BOZP
názory a stanoviská inštitúcií a profesijných subjektov
analýzy pracovných úrazov, praktické skúsenosti, modelové príklady a odporúčania pri vyšetrovaní pracovných úrazov
analýzy a hodnotenia rizík, postupy pri ich vyhodnocovaní a návrhoch bezpečnostných opatrení
príklady dokumentácie BOZP (ukážky tlačív, formulárov, spôsoby elektronickej evidencie a pod.)
novinky Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
praktické rady a odporúčania
odpovede na vaše otázky
a  mnoho ďalších užitočných informácií

Hlavnými prednosťami časopisu sú:

ľahká orientácia a prehľadné usporiadanie textu
praktické zameranie časopisu, ktoré dáva odpoveď na mnohé, zatiaľ nezodpovedané otázky
záruka vysokej odbornosti, autori článkov sú renomovaní odborníci, pôsobiaci na akademickej pôde, v oblasti výskumu, vývoja a praxe BOZP.

... Váš praktický pomocník pri riešení otázok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Cieľom časopisu je pomôcť orientovať sa v príslušnej legislatíve a právnych normách, ktoré sa týkajú priamo alebo nepriamo činnosti v oblasti BOZP.
Zárukou vysokej odbornosti a praktického využitia informácií, uverejnených v časopise Bezpečnosť práce v praxi je kolektív renomovaných odborníkov, pôsobiacich na akademickej pôde, v oblasti výskumu, vývoja a praxe BOZP.
Doručovanie časopisu bude vydavateľom zahájené dodaním najbližšieho vydania, ktoré bude nasledovať po uhradení predplatného.