Controlling hotela a reštaurácie

Controlling hotela a reštaurácie

Autor: Katarína Valenteová, Gustáv Sládek


Nakladateľstvo: Iura Edition spol s r.o.


Dátum vydania: 11. 3. 2014Publikácia s témou výsostne aktuálnou pre podniky cestovného ruchu, ktoré sa potrebujú prezentovať ako konkurencieschopné, ekonomicky životaschopné subjekty tak na domácom, ako aj zahraničnom trhu služieb cestovného ruchu. Cieľom publikácie je zdôrazniť kvalitu riadenia všetkých procesov, ktorými sa tvorí, ponúka a predáva hotelový produkt a dosahuje ekonomická efektívnosť. Z obsahu publikácie: controlling zásob, nákupu a skladovania potrieb pre prevádzku hotela, controlling cien ubytovania, jedál a nápojov, nákladov, tržieb, rentability, investičnej činnosti a dlhodobého majetku, finančná analýza hotela. Publikácia je určená pre manažérov v ubytovacích a pohostinských činnostiach, pre študentov študijného odboru cestovný ruch, študentov na hotelových akadémiách a pomaturitného, nadstavbového štúdia podnikania v cestovnom ruchu.